Regulativ for husholdningsaffald

Vores regulativ forhusholdningsaffald beskriver de regler, der gælder for området. Regulativet er politisk vedtaget.

Storskrald (§22)

§ 22.1 Hvad er storskrald

Følgende affald er omfattet af ordningerne for storskrald:

Indbo: f.eks. møbler, møbelplader, gulvtæpper, madrasser, lamper, nips. Pap: jvf. § 11.
Plast: f.eks. plastdunke og -flasker jf. § 14, PVC jf. § 16, plasthavemøbler og flamingo.
Jern, metal: alt jern- og metalaffald f.eks. metalemballage jf. § 13, andet småt metal, store emner med metal som barnevogne, cykler, rengjorte tønder, legeredskaber og lign.
Elskrot: jf. § 19.
Dæk
Beton
Tegl
Andet bygge- anlægsaffald: f.eks. døre og vinduer, gipsplader, isoleringsmaterialer.
Træ: herunder imprægneret træ jf. § 17.
Andet genanvendeligt: f.eks. tøj og sko, ikke-hærdet planglas
Andet ikke-forbrændingsegnet: f.eks. keramik, porcelæn, sanitet, spejlglas.

Affald, der er fremkommet erhvervsmæssigt, er ikke omfattet af ordningen. Affald efter arbejde af håndværkere hos grundejeren skal bortskaffes af grundejeren eller efter aftale mellem grundejer og håndværker ved håndværkerens foranstaltning efter regulativ for erhvervsaffald.

§ 22.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet. Ejere af ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der ikke fremkommer husholdningsaffald på ejendommen.

§ 22.3 Beskrivelse af ordningen

Storskrald skal afleveres via en af følgende ordninger i de mængder og sorteret i de fraktioner, som ordningen omfatter:

a. den kommunale henteordning ("storskraldsordningen")
b. genbrugspladserne
c. ordning for storskrald i større mængder Uddybende sorteringsvejledning udleveres ved henvendelse til Herning Kommune og kan ses på www.herning.dk/affald

a. Storskrald til "Storskraldsordningen":

Afhentning ved tilkald Afhentning bestilles pr. telefon ved henvendelse til "Storskraldsordningen" eller via www.herning.dk/affald. Ugedagen for afhentning bliver oplyst ved bestillingen og kan varsles dagen før pr. SMS eller e-mail. Hver husholdning kan bestille afhentning 4 gange pr. kalenderår. Sommerhuse med halvårstilmelding kan dog max. bestille afhentning 2 gange pr. kalenderår i perioden med sommertid. Ved bestilling oplyses bl.a. mængde og art af affaldet. Affaldet skal være stillet frem til afhentning fra kl. 7.00 på den aftalte afhentningsdag. Affaldet afhentes ikke fra carport eller garage.

Hvis husholdninger har behov for bistand med at bringe storskraldet ud til skel, kan husstanden aftale bistand med Herning Kommune ved bestillingen af afhentning. Det henstilles til husstanden at overdække storskrald med væsentlig genbrugsværdi, f.eks. indbo, hvis vejrliget taler for det. Affaldet skal være sorteret i samme fraktioner som ved aflevering på genbrugspladser. Mindre enheder af samme affaldsfraktion skal ved afhentning enten være bundtet, placeret i åbne papkasser eller i klare plastsække. Pap, plastemballage og metalemballage skal være sorteret hver for sig.

Opdateret liste over affald, der afhentes i ordningen, kan ses på www.herning.dk/affald

Ordningen medtager ikke bl.a.:

  • Planglas, termoruder, vinduer og døre med glas.
  • Tegl, beton og andet bygge-anlægsaffald
  • Nagelfast inventar, herunder elementer fra køkken- og badeværelse, døre, dørrammer og vinduesrammer
  • Dæk

For byområder skal storskraldet være placeret max. 5 meter indenfor eget skel nærmest fortov/ kørebane.

For landområder kan husstanden vælge at sætte storskraldet enten ved skel til nærmeste offentlige vej eller synligt og klart afgrænset fra andre materialer ved ejendommens bolig.

Afhentning fra fællesstationer

Grupper af grundejere, grundejerforeninger og etageboliger kan aftale med Kommunen om samlet afhentning af storskrald fra en fællesstation via storskraldsordningen. Grundejerforeningen eller ejendommens ejer oplyser Herning Kommune, hvilke adresser der ønskes omfattet, og er forpligtet til at informere de berørte husholdninger. Grundejerforeningen eller ejendommens ejere aftaler derpå med Kommunen placering af storskraldet, opsamling og hyppighed for afhentninger m.v. For fællesstationer kan aftales anden opsamling end ved afhentning efter tilkald.

Der må højst være 45 meter fra en fællesstation til en brugbar holdeplads/vendeplads for entreprenøren.

Husholdningerne afholder selv udgifter til etablering og drift af fællesstationen herunder evt. indkøb af det første sæt udstyr til opsamling af de aftalte fraktioner.

b. Storskrald til genbrugspladsen

Storskrald kan afleveres på de kommunale genbrugspladser jf. § 15.

c. Storskrald i større mængder

Storskrald i mængder, der ikke kan afleveres efter de ovenfor nævnte ordninger, skal afleveres til behandling ved husholdningens egen foranstaltning, enten via private transportører eller direkte til behandlingsanlæg. Storskrald i større mængder omfatter f.eks. dødsboer og affald efter større hobby- og gør-det-selv-arbejder som udskiftning af køkken, renovering af tag og nedrivning af udestuer.

Husholdningen er ansvarlig for, at affaldet ved bortskaffelsen er sorteret i affald til særlig behandling, genanvendelse, forbrænding og deponering, og at affaldet bliver håndteret i overensstemmelse hermed.