Regulativ for husholdningsaffald

Vores regulativ forhusholdningsaffald beskriver de regler, der gælder for området. Regulativet er politisk vedtaget.

Bygge- og anlægsaffald (§21)

§ 21.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder).

For ikke forurenet bygge- anlægsaffald kan der med høj grad af sikkerhed lægges til grund, at affaldet ikke indeholder forurenende materialer eller stoffer i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at genanvendelsen af affaldet kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed.

Affaldet må således ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand, herunder f.eks. imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak.

§ 21.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer ikke forurenet bygge- og anlægsaffald. Sommerhuse og kolonihaver er således omfattet.

§ 21.3 Beskrivelse af ordningen

Sorteret bygge- og anlægsaffald skal afleveres på en genbrugsplads, der modtager bygge- og anlægsaffald jf. § 15.

Som udgangspunkt er bygherren ansvarlig for sortering og aflevering af affaldet. Har bygherren indgået aftale med håndværkeren eller entreprenøren om, at denne håndterer affaldet, skal håndværkeren eller entreprenøren håndtere affaldet i overensstemmelse med regulativ for erhvervsaffald.

Affaldet skal som minimum sorteres i følgende fraktioner:

  1. Natursten, f.eks. granit og flint
  2. Uglaseret tegl (mursten og tagsten)
  3. Beton
  4. Blandinger af stenmaterialer, uglaseret tegl og beton
  5. Jern og metal
  6. Gips
  7. Stenuld (mineraluld)
  8. Jord
  9. Asfalt

Termovinduer skal frasorteres og afleveres særskilt.