Regulativ for husholdningsaffald

Vores regulativ forhusholdningsaffald beskriver de regler, der gælder for området. Regulativet er politisk vedtaget.

Farligt affald (§18)

§ 18.1 Hvad er farligt affald

Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder), og som udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald.

Uddybende sorteringsvejledning udleveres ved henvendelse til Herning Kommune og kan ses på www.herning.dk/affald

§ 18.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet. Ejere af ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der ikke fremkommer husholdningsaffald på ejendommen.

§ 18.3 Beskrivelse af ordningen

Husholdninger skal frasortere farligt affald og aflevere affaldet til en af følgende ordninger:

a. P-kassen, kasse til problemaffald
b. Viceværtordning
c. Genbrugspladser, der modtager farligt affald
d. Apotekerordning (kun medicinaffald og kanyler)

Affaldet skal være emballeret ved aflevering og transport enten i originalemballagen eller i en velegnet emballage med tydelig angivelse af, hvad affaldet er. Forskellige affaldstyper må ikke hældes sammen. Affaldet skal opbevares, så det ikke udgør en risiko for mennesker og miljø. Affaldet må ikke anbringes i beholdere, som sædvanligvis anvendes til mad- og drikkevarer eller lignende.

a. P-kassen til problemaffald og særligt affald

P-kassen bliver udleveret vederlagsfrit til grundejere ved tilmelding til dagrenovationsordningen. Husholdninger kan desuden købe kassen på Kommunens genbrugspladser.

Det farlige affald skal lægges i kassen i den pose, der følger med. Kassens låg skal være lukket ved aflevering.

P-kassen med affald kan afleveres

  • ved at stille kassen på ejendommens beholder til brændbar dagrenovation eller papir. Kassen hentes sammen med tømning af affaldsbeholderen.
  • sammen med storskrald i storskraldsordningen jf. § 22
  • på genbrugspladser, der modtager farligt affald jf. § 15. Husholdningen får en tom kasse og foringspose retur.

b. Viceværtordning

Etageboliger og andre flerfamilieboliger kan aftale med Herning Kommune, at husholdninger i en ejendom afleverer farligt affald på et fælles sted, hvor f.eks. ejendommens vicevært har opsyn med ordningen. Udstyr til opsamling af affaldet samt afhentning aftales med Herning Kommune.

c. Genbrugspladser, der modtager farligt affald

Større mængder farligt affald og farligt affald, der ikke kan rummes i P-kassen f.eks. lysstofrør og store malerbøtter skal afleveres til en af de kommunale genbrugspladser, der modtager farligt affald jf. § 15.

d. Apotekerordning

Apoteker i Herning Kommune modtager medicinaffald og klinisk risikoaffald herunder kanyler.