Regulativ for husholdningsaffald

Vores regulativ forhusholdningsaffald beskriver de regler, der gælder for området. Regulativet er politisk vedtaget.

Imprægneret træ (§17)

§ 17.1 Hvad er imprægneret træ

Affaldsfraktionen omfatter alt imprægneret træaffald, såvel kreosotimprægneret som træaffald imprægneret med krom-, kobber- og arsenholdige midler, f.eks. hegnsbrædder, træstolper og andet træ anvendt udendørs.

§ 17.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet. Ejere af ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der ikke fremkommer husholdningsaffald på ejendommen.

§ 17.3 Beskrivelse af ordningen

Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling. Affaldet skal afleveres til en genbrugsplads, der modtager imprægneret træaffald jf. § 15.