Regulativ for husholdningsaffald

Vores regulativ forhusholdningsaffald beskriver de regler, der gælder for området. Regulativet er politisk vedtaget.

Genbrugspladserne (§15)

Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladser til modtagelse af affald.

§ 15.1 Hvem gælder ordningen for

Genbrugspladserne er forbeholdt husstande og virksomheder i Herning Kommune samt udenlandske virksomheder omfattet af § 4 i regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune.

§ 15.2 Adgang til genbrugspladserne

Husstande i Herning Kommune har adgang til genbrugspladserne i Herning Kommune. Kommunens hjemmeside www.affald.herning.dk oplyser beliggenhed og åbningstider for pladserne. Pladserne er lukket alle søn - og helligdage, 1. maj, 5. juni, 24. og 31. december.

Der er adgang til pladserne med køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg. og med en på køretøjet monteret trailer jf. affaldsbekendtgørelsens § 39, stk.2.

Enhver, der benytter pladsen, er forpligtet til at oplyse navn og adresse samt affaldets oprindelse og art på forlangende fra personalet. 

§ 15.3 Sortering på genbrugspladserne

Det fremgår af Herning Kommunes hjemmeside, hvilke fraktioner, der bliver modtaget på de forskellige genbrugspladser. Det anbefales at sortere affaldet hjemmefra.

Borgerne skal placere det sorterede affald i separate containere/ båse med den sortering, der fremgår af skiltningen ved de enkelte containere/båse. Farligt affald skal dog afleveres til personalet på pladsen eller efter vejledning fra personalet. Farligt affald skal så vidt muligt afleveres i originalemballagen.

Tagplader

For tagplader gælder særlige regler for aflevering:

  • Kontakt personalet inden aflevering
  • Der må højst afleveres 10 tagplader pr. husholdning pr. år
  • Knuste plader skal være pakket i to lag plastik og skal lægges i bigbags på pladsen
  • Trailere må ikke fejes rene på genbrugspladsen.

Som udgangspunkt skal alle tagplader med fibercement afleveres som asbestholdige plader.

Større mængder fordærvet madaffald

Større mængder fordærvet madaffald f.eks. fra frysere, der har været ude af funktion kan afleveres til genbrugspladser, der modtager fordærvet madaffald. Affaldet kan være emballeret eller uden emballage, men må ikke være iblandet andet affald. Genbrugspladsen udleverer mod kvittering det ønskede antal tønder til opsamling af affaldet. De fyldte tønder returneres til Genbrugspladsen. Affaldet kan også bringes med til Genbrugspladsen og fyldes i tønderne på pladsen. Affaldet kan lægges i tønderne med eller uden emballage. Genbrugspladsen sørger for at tønderne bliver hentet af et firma, der leverer affaldet til bioforgasning. Genbrugspladsen giver firmaet en kopi af borgerens kvittering. Afregning for behandling af affaldet sker direkte mellem borgerne og firmaet på baggrund af kvitteringen. Prisen pr. tønde affald kan oplyses ved henvendelse til firmaet.

Enhver, der benytter en genbrugsplads, er forpligtet til at følge de anvisninger personalet giver om sortering og aflæsning af affaldet, og som fremgår af skiltning. I tvivlstilfælde spørges personalet.

Ordensreglementet for genbrugspladserne er skiltet på pladserne og fastsætter bl.a., at

  • Borgerne skal rydde op efter sig. Kost og skovl kan lånes af personalet.
  • Det er ikke tilladt for private at klunse og fjerne affald fra pladsen.
  • Det er ikke tilladt at sætte affald udenfor pladsen.

Overtrædelse af regulativet medfører bortvisning fra pladsen og kan føre til politianmeldelse.

Udgifter til oprydning, kassation af containeres indhold m.v. kan kræves erstattet hos den Ansvarlige. 

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække.

Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges.