Regulativ for husholdningsaffald

Vores regulativ forhusholdningsaffald beskriver de regler, der gælder for området. Regulativet er politisk vedtaget.

Papiraffald (§10)

§ 10.1 Hvad er papiraffald

Papir omfatter rene og tørre aviser og blade, papir m.m. fra forbrug i private husholdninger: Papir, der ønskes behandlet fortroligt, er ikke omfattet af ordningen.

Uddybende sorteringsvejledning udleveres ved henvendelse til Herning Kommune og kan ses på hjemmesiden.

§ 10.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet.

Ejere af ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der ikke fremkommer husholdningsaffald på ejendommen.

Herning Kommune kan fritage en husholdning for regulativets krav om at frasortere papiraffald, hvis særlige forhold gør sig gældende (alder, sygdom m.v.). Grundejere er forpligtet til straks at underrette Herning Kommune, hvis de forhold, der begrunder fritagelsen, bliver ændret.

Ved ændring af beholderantal og beholdertype eller andet godkendt materiel skal grundejeren enten foretage til- og afmeldinger på hjemmesiden  eller henvende sig til Herning Kommune, Grøn Linje.

§ 10.3 Beskrivelse af ordningen

Genanvendeligt papiraffald skal frasorteres og opsamles i beholdere eller andet opsamlingsmateriel godkendt af Herning Kommune.

Herning Kommune kan beslutte, at borgere og grundejere skal benytte andet, fælles materiel end nævnt i § 10.4 f.eks. nedgravede containere til opsamling af genanvendeligt papir.

Borgerne kan ved henvendelse til Herning Kommune få anvisning til makulering og genanvendelse af fortroligt papir.

§ 10.4 Beholdere

Husholdninger skal opsamle genanvendeligt papiraffald i de beholdere eller det materiel Herning Kommune har godkendt. Gebyrbladet indeholder oplysning om hvilke beholdere eller andet materiel, der bliver udleveret, eller som er godkendt.

Beholdere leveret af Herning Kommune er nummererede og registrerede for hver enkelt ejendom og henstår for grundejerens regning og risiko på standplads indenfor skel. Hvor grundejeren/husholdningen sætter beholderen frem til tømning udenfor skel, er det ligeledes på grundejerens egen risiko.

Det er grundejerens ansvar, at beholdere på ejendommen er behørigt forsikrede. Såfremt beholdere beskadiges eller bortkommer, påhviler det grundejeren at bekoste reparation eller køb af nye beholdere. Undtaget herfra er skader opstået ved tømning eller almindeligt slid. Henvendelse om køb af nye beholdere, reservedele og reparation rettes til Herning Kommune. Hvis en beholder på ejendommen får beskadiget mærkater om sortering og adresse, skal grundejeren snarest henvende sig til Herning Kommune for at få udleveret nye mærkater. Grundejeren sørger for, at de nye mærkater bliver sat korrekt på beholderen.

Materiel indkøbt af borger eller grundejer for egen regning skal vedligeholdes og fornyes af den pågældende borger eller grundejer.

Kommunen kan fastsætte nærmere bestemmelser om anskaffelse, vedligeholdelse, reparation, mærkning og renholdelse af materiel til opsamling.

Hvor der er særlige behov, kan Teknik- og Miljøudvalget efter ansøgning godkende brug af andet materiel til opsamling af affald. Ansøgning sendes til Herning Kommune.

Ved skader på ejendom forårsaget af renovatøren, skal grundejeren rette henvendelse til renovatøren; disse skader er Herning Kommune uvedkommende.

§ 10.5 Kapacitet for beholdere

Det påhviler grundejeren at tilmelde tilstrækkeligt kapacitet i form af godkendt opsamlingsmateriel. Kapaciteten skal afpasses efter affaldsmængden på den tid af året, hvor affaldsmængden er størst.

Hver enfamiliebolig og sommerhus skal som udgangspunkt være tilmeldt med mindst 1 stk. 240 liters beholder. To eller flere sammenhængende enfamilieboliger samt sommerhuse og kolonihaver kan i fællesskab benytte beholdere eller andet godkendt materiel til papiraffald. Teknik- og Miljøudvalget kan fastsætte retningslinjer for enfamilieboligers samt sommerhuse og kolonihavers fællesskab om beholdere eller materiel. Henvendelse herom rettes til Herning Kommune.

Etageboliger og andre flerfamilieejendomme skal som udgangspunkt være tilmeldt en affaldsstation eller anden godkendt løsning til opsamling af papiraffald. Der må ikke være over 50 meters gangafstand fra hovedudgangen til hver enkelt opgang og hen til den nærmeste affaldsstation med mindre særlige forhold gør sig gældende. Beholderantal og endelig udformning af affaldsstationer skal i hvert enkelt tilfælde aftales med kommunen.

Hvis Herning Kommune vurderer, at opsamlingskapaciteten ikke svarer til behovet, kan kommunen afgøre antal, type og størrelse af de beholdere eller det materiel, der skal anvendes.

Hvis affaldsmængden i enkelte tilfælde overstiger opsamlingskapaciteten, påhviler det grundejeren, at den overskydende mængde bliver hentet. Kommunen kan anvise en af følgende måder at få hentet affaldet på:

  1. Bestilling af en ekstra tømning af beholderen ved henvendelse til Herning Kommune, Grøn Linje. Grundejeren betaler det fastsatte gebyr for ekstra tømning af tilmeldte beholdere udenfor den faste tømningsfrekvens. Betalingen bliver opkrævet over grundejerens ejendomsskattebillet.
  2. Bestilling af ekstra sække og sækketømning på den ordinære tømningsdag for beholder til papir. Sække sættes frem til tømning ved beholderen til papir. Bestilling kan ske på www.herning.dk/affald eller på Grøn Linje. Betalingen bliver opkrævet over grundejerens ejendomsskattebillet.
  3. Sætte affaldssæk med sækkemærkat frem til tømning ved beholder til papir til afhentning på den ordinære tømningsdag. Sækkemærkater kan købes på genbrugspladserne og i Borgerservice.

§ 10.6 Anbringelse af beholdere

Grundejeren skal placere beholdere sådan, at de er let tilgængelige for afhentning. Kommunens hjemmeside www.herning.dk/affald har information om placering af affaldsbeholderne, adgangsvejen på egen grund og kørevejen.

Gangafstanden må være max. 40 meter fra standplads til kørefast vej, som renovationsbilen kan benytte. Er afstanden over 40 meter, kan der i særlige tilfælde og efter aftale med Herning Kommune hentes affald mod betaling af særligt gebyr.

Kørevejen skal som udgangspunkt være 4 meter bred og med frihøjde på 4 meter. Hvor forholdene betinger det, kan Herning Kommune stille krav om vendeplads til renovationsbilen. Hvis adgangsforholdene eller kørevejen ikke kan godkendes, kan grundejeren vælge at forestå, at beholderen er stillet frem til skel eller til nærmeste brugbare kørevej til tømning og selv forestå returnering af beholderen til egen grund efter tømning.

Hvis adgangsvejen og/eller kørevejen ikke kan godkendes, og grundejeren ikke ønsker at sætte beholderne frem til tømning i skel, kan Herning Kommune lade affaldet hente særskilt. Grundejeren skal betale særligt gebyr for sådanne tømninger.

Renovatøren har adgang til at dokumentere forhold på grunden, på adgangsvejen samt ved beholderes standplads.

§ 10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere og opsamlingsmateriel må kun anvendes til de affaldsfraktioner, de er godkendt til.

Hvis en borger er i tvivl om sorteringen, afklares tvivlsspørgsmål ved henvendelse til Kommunen. Hvis affaldet ikke er sorteret og anbragt i overensstemmelse med regulativet, kan Kommunen lade affaldet indsamle særskilt. Grundejeren er forpligtet til at betale de ekstra udgifter, der er forbundet hermed.

Beholderne må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Beholderne skal være lukkede, når ifyldning ikke foretages.

Hvis der konstateres gener eller uhygiejniske forhold som følge af sorteringsmåden eller affaldets art, kan Kommunen give påbud om ændring af forholdene til den enkelte grundejer i medfør af lovgivningen.

§ 10.8 Renholdelse af beholdere

Renholdelse og vedligeholdelse af beholderne påhviler grundejeren. Vaskevandet skal i spildevandskloakken eller hældes ud på jorden.

§ 10.9 Afhentning af papiraffald

Affaldsbeholdere skal stilles retvendt, så beholderen ikke skal drejes, når affaldet skal afhentes. Grundejere, der har 240 liter beholdere med forskydeligt håndtag, opfordres til at sørge for, at beholdernes håndtag er skubbet op i køreposition på tømningsdagen.

Beholdere bliver tømt med de frekvenser, der fremgår af gebyrbladet. Herning Kommune kan beslutte at ændre frekvenserne som led i forsøg, under en varmeperiode eller permanent.

I områder med sommerhuse og kolonihaver sker indsamling i perioden med sommertid. 13 Sommerhusejere har dog mulighed for at tilmelde sig en helårsordning mod betaling på linje med enfamilieboliger.

Hvis en grundejer ønsker ændring af tømningsfrekvensen af særlige årsager, f.eks. manglende plads til beholdere, rettes henvendelse til Kommunen, der afgør, om ønsket kan imødekommes.

Tømningen sker på faste ugedage. Oplysning om tømningsdagen fås ved henvendelse til Kommunen, på www.herning.dk/affald eller via tilmelding til SMS/e-mailservice. I forbindelse med helligdage samt i perioder med sne og isslag kan Herning Kommune forskyde tømningsdagene. Borgerne kan orientere sig om forskydninger ved henvendelse til Herning Kommune, på www.herning.dk/affald eller via tilmelding til SMS/e-mailservice. Det er grundejerens forpligtelse at påse, at beholderen ikke er overfyldt, også ved forskydning af tømningsdagen.

Beholdere bliver som udgangspunkt hentet fra standplads og returneret til standplads efter tømning, med mindre adgangsvejens beskaffenhed og standpladsens indretning ikke giver grundlag herfor.

Såfremt adgangsforholdene betinger, at grundejeren skal forestå, at beholdere er stillet frem til afhentning ved skel eller umiddelbart udenfor skel, skal dette ske senest kl. 6.00 på tømningsdagen. Det påhviler grundejeren at forestå, at beholdere bliver sat tilbage på egen grund på tømningsdagen snarest muligt efter tømning. Ved placering i skel forstås, at renovatøren skal kunne hente affaldsbeholderen indenfor 2 meter fra bagkant af vejskel. Ved placering udenfor skel på fortov skal fortovsbredden være min. 1,2 meter, og beholderen skal placeres så tæt på skel som muligt udenfor gående og kørende trafik

Grundejeren har pligt til at oplyse Herning Kommune om manglende tømning, hvis årsag ikke er annonceret eller meddelt ved en besked til ejendommen. Klager rettes også til Herning Kommune.