Regulativ for husholdningsaffald

Vores regulativ forhusholdningsaffald beskriver de regler, der gælder for området. Regulativet er politisk vedtaget.

Bemærk: Regulativerne for husholdningsaffald og erhvervsaffald er i øjeblikket ved at blive revideret.

Regulativets formål er at sikre bortskaffelse af affald fra husholdninger i Herning Kommune i overensstemmelse med kommunens målsætninger på miljøområdet.

Husholdningsregulativet er tilpasset en national standard for regulativer.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Regulativ for husholdningsaffald

§ 1 Formål

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Herning Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald. Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

§ 2 Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen).

§ 3 Definitioner

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse.

§ 4 Gebyrer

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Herning Kommunes hjemmeside.

§ 5 Klage m.v.

Kommunalbestyrelsens afgørelser kan efter affaldsbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed. Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for Ankestyrelsen i den region, hvori kommunen er beliggende. Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag.

§ 6 Overtrædelse og straf

Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsen med bøde. Efter affaldsbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begå- et forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. 4

§ 7 Bemyndigelse

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til:

 • at træffe afgørelser efter dette regulativ samt foretage ændringer heri samt
 • at delegere disse kompetencer helt eller delvist til forvaltningen Teknik og Miljø.

§ 8 Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft den 1.1.2012.

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Regulativ for affald fra husholdninger i Herning Kommune. 1. januar 2011.

Således vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 12. 12 2011.

Finn Stengel Petersen, Formand for Teknik- og Miljøudvalget.
Eva Kanstrup,  Direktør for Teknik og Miljø.


§ 9.1 Hvad er dagrenovation

Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen.

Dagrenovation består af bl.a. : Madspild, madholdig eller snavset emballage af papir og plast, kartoner til mælk, juice o.l., engangsbleer, hygiejnebind, kattegrus, legetøj, sammensatte materialer i øvrigt. Hvis en borger er i tvivl om sorteringen, afklares tvivlsspørgsmål ved henvendelse til Herning Kommune.

Uddybende sorteringsvejledning udleveres ved henvendelse til Herning Kommune og kan ses på vores hjemmeside.

§ 9.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet. Ejere af ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der ikke fremkommer husholdningsaffald på ejendommen.

Herning Kommune kan fritage en husholdning for regulativets krav om at sortere dagrenovation, hvis særlige forhold gør sig gældende (alder, sygdom m.v.). Grundejere er forpligtet til straks at underrette Herning Kommune, hvis de forhold, der begrunder fritagelsen, bliver ændret.

§ 9.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen omfatter dagrenovation i form af kasserede materialer, der naturligt forekommer fra forbrug i private husholdninger, og hvorfra genbrugeligt og genanvendeligt affald, affald til deponering og farligt affald er frasorteret.

Dagrenovation skal opsamles i beholdere eller andet opsamlingsmateriel godkendt af Herning Kommune jf. § 9.4.

Herning Kommune kan beslutte at borgere og grundejere skal benytte andet fælles materiel til opsamling af dagrenovation, f.eks. nedgravet materiel. Husholdninger kan vælge at hjemmekompostere vegetabilsk organisk affald. Til komposten kan der tilsættes gødning og strøelse fra kæledyr (dog ikke kattegrus), benmel, handelsgødning og kalk.

Kompostering skal ske i en dertil indrettet kompostbeholder, der er tilstrækkelig lukket til, at skadedyrs adgang til affaldet begrænses effektivt.

Kompostbeholderen skal begrænse udvaskning og nedsivning af næringsstoffer fra affaldet og den dannede kompost til grundvandet. Kompostbeholderen skal være forsynet med ventilationshuller i bunden og foroven, så komposteringsprocessen er sikret en god lufttilførsel, og således at der ikke dannes unødigt mange drivhusgasser.

Kompostbeholderen skal anbringes på ejendommens grund, således at den ikke kan give anledning til ulempe/gene for omgivelserne herunder ejere og brugere af ejendommen og eventuelle 6 naboejendomme.

Grundejerne skal bruge komposten på egen grund eller på fællesarealer. Herning Kommune vejleder gerne om kompostering og brug af kompost og kompostorm.

Grupper af grundejere eller lejere kan i fællesskab etablere en ordning med kompostering på egen grund eller på fællesarealer ved de pågældende boliger. Hvis mere end 10 husholdninger har lavet en sådan fælles ordning, skal de anmelde det til Herning Kommune.

Organisk affald må ikke bortskaffes via køkkenkværne til ejendommens spildevandssystem. Køkkenkværne, der er anskaffet og etableret før 1. april 1997, kan dog fortsat anvendes.

Husholdninger kan frasortere sko og tøj og bortskaffe dette til genbrug eller genanvendelse gennem en anden ordning for affald i Herning Kommune.

§ 9.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation.

Husholdninger skal opsamle dagrenovation i de beholdere eller det materiel Herning Kommune har godkendt. Gebyrbladet indeholder oplysning om hvilke beholdere eller andet materiel, der bliver udleveret, eller som er godkendt.

Beholdere leveret af Herning Kommune er nummererede og registrerede for hver enkelt ejendom og henstår for grundejerens regning og risiko på standplads indenfor skel.

Hvor grundejeren/husholdningen sætter beholderen frem til tømning udenfor skel, er det ligeledes på grundejerens egen risiko.

Det er grundejerens ansvar, at beholdere på ejendommen er behørigt forsikrede. Såfremt beholdere beskadiges eller bortkommer, påhviler det grundejeren at bekoste reparation eller køb af nye beholdere. Undtaget herfra er skader opstået ved tømning eller almindeligt slid. Henvendelse om køb af nye beholdere, reservedele og reparation rettes til Herning Kommune. Hvis en beholder på ejendommen får beskadiget mærkater om sortering og adresse, skal grundejeren snarest henvende sig til Herning Kommune for at få udleveret nye mærkater. Grundejeren sørger for, at de nye mærkater bliver sat korrekt på beholderen.

Materiel indkøbt af borger eller grundejer for egen regning skal vedligeholdes og fornyes af den pågældende borger eller grundejer.

Kommunen kan fastsætte nærmere bestemmelser om anskaffelse, vedligeholdelse, reparation, mærkning og renholdelse af materiel til opsamling.

Hvor der er særlige behov, kan Teknik- og Miljøudvalget efter ansøgning godkende brug af andet materiel til opsamling af affald. Ansøgning sendes til Herning Kommune.

Ved skader på ejendom forårsaget af renovatøren, skal grundejeren rette henvendelse til renovatøren; disse skader er Herning Kommune uvedkommende.

§ 9.5 Kapacitet for beholdere

Det påhviler grundejeren at tilmelde tilstrækkeligt kapacitet i form af godkendt opsamlingsmateriel. Kapaciteten skal afpasses efter affaldsmængden på den tid af året, hvor affaldsmængden er størst.

Hver enfamiliebolig og sommerhus skal som udgangspunkt være tilmeldt med mindst 1 stk. 240 liters beholder. To eller flere sammenhængende enfamilieboliger samt sommerhuse og kolonihaver kan i fællesskab benytte beholdere eller andet godkendt materiel til dagrenovation. Teknik- og Miljøudvalget kan fastsætte retningslinjer for enfamilieboligers samt sommerhuse og kolonihavers fællesskab om beholdere eller materiel. Henvendelse herom rettes til Herning Kommune.

Etageboliger og andre flerfamilieejendomme skal som udgangspunkt være tilmeldt en affaldsstation eller anden godkendt løsning til opsamling af dagrenovation. Der må ikke være over 50 meters gangafstand fra hovedudgangen til hver enkelt opgang og hen til den nærmeste affaldsstation med mindre særlige forhold gør sig gældende. Beholderantal og endelig udformning af affaldsstationer skal i hvert enkelt tilfælde aftales med kommunen.

Hvis Herning Kommune vurderer, at opsamlingskapaciteten ikke svarer til behovet, kan kommunen afgøre antal, type og størrelse af de beholdere eller det materiel, der skal anvendes.

Hvis affaldsmængden i enkelte tilfælde overstiger opsamlingskapaciteten, påhviler det grundejeren, at den overskydende mængde bliver hentet. Kommunen kan anvise en af følgende måder at få hentet affaldet på:

 1. Bestilling af en ekstra tømning af beholderen ved henvendelse til Herning Kommune, Grøn Linje. Grundejeren betaler det fastsatte gebyr for ekstra tømning af tilmeldte beholdere udenfor den faste tømningsfrekvens. Betalingen bliver opkrævet over grundejerens ejendomsskattebillet.
 2. Bestilling af ekstra sække og sækketømning på den ordinære tømningsdag for beholder til dagrenovation. Sække sættes frem til tømning ved dagrenovationsbeholderen. Bestilling kan ske på www.herning.dk/affald eller på Grøn Linje. Betalingen bliver opkrævet over grundejerens ejendomsskattebillet.
 3. Sætte affaldssæk med sækkemærkat frem til tømning ved beholder til dagrenovation.til afhentning på den ordinære tømningsdag. Sækkemærkater kan købes på genbrugspladserne og i Borgerservice.

§ 9.6 Anbringelse af beholdere

Grundejeren skal placere beholderne sådan, at de er let tilgængelige for afhentning. Kommunens hjemmeside har information om placering af affaldsbeholderne, adgangsvejen på egen grund og kørevejen. Gangafstanden må være max. 40 meter fra standplads til kørefast vej, som renovationsbilen kan benytte. Er afstanden over 40 meter, kan der i særlige tilfælde og efter aftale med Herning Kommune hentes affald mod betaling af særligt gebyr.

Kørevejen skal som udgangspunkt være 4 meter bred og med frihøjde på 4 meter. Hvor forholdene betinger det, kan Herning Kommune stille krav om vendeplads til renovationsbilen.

Hvis adgangsforholdene eller kørevejen ikke kan godkendes, kan grundejeren vælge at forestå, at beholderen er stillet frem til skel eller til nærmeste brugbare kørevej til tømning og selv forestå returnering af beholderen til egen grund efter tømning.

Hvis adgangsvejen og/eller kørevejen ikke kan godkendes, og grundejeren ikke ønsker at sætte beholderne frem til tømning i skel, kan Herning Kommune lade affaldet hente særskilt. Grundejeren skal betale særligt gebyr for sådanne tømninger.

Renovatøren har adgang til at dokumentere forhold på grunden, på adgangsvejen samt ved beholderes standplads.

§ 9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Alle husholdninger skal frasortere dagrenovation til en beholder eller opsamlingsmateriel godkendt til dagrenovation.

Affaldet, herunder støvende affald f.eks. støvsugerposer, skal emballeres i affaldsposer. Poserne lukkes forsvarligt, før de lægges i beholderne/ opsamlingsmateriellet. Aske og slagger skal ligeledes være indpakket og må først fyldes i beholderen, når affaldet er fuldstændig afkølet.

Hvis affaldet ikke er sorteret og anbragt i overensstemmelse med regulativet, kan Kommunen lade affaldet indsamle særskilt. Grundejeren er forpligtet til at betale de ekstraudgifter, der er forbundet hermed.

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Beholdere skal være lukkede, når ifyldning ikke foretages.

Hvis der konstateres gener eller uhygiejniske forhold som følge af sorteringsmåden eller affaldets art, kan Kommunen give påbud om ændring af forholdene til den enkelte grundejer i medfør af lovgivningen.

§ 9.8 Renholdelse af beholdere

Renholdelse og vedligeholdelse af beholderne påhviler grundejeren. Vaskevandet skal i spildevandskloakken eller hældes ud på jorden.

§ 9.9 Afhentning af dagrenovation

Affaldsbeholdere skal stilles retvendt, så beholderen ikke skal drejes, når affaldet skal afhentes. Grundejere, der har 240 liter beholdere med forskydeligt håndtag, opfordres til at sørge for, at beholdernes håndtag er skubbet op i køreposition på tømningsdagen.

Beholdere bliver tømt med de frekvenser, der fremgår af gebyrbladet. Herning Kommune kan beslutte at ændre frekvenserne som led i forsøg, under en varmeperiode eller permanent.

I områder med sommerhuse og kolonihaver sker indsamling i perioden med sommertid. Sommerhusejere har dog mulighed for at tilmelde sig en helårsordning mod betaling på linje 9 med enfamilieboliger.

Hvis en grundejer ønsker ændring af tømningsfrekvensen af særlige årsager, f.eks. manglende plads til beholdere, rettes henvendelse til Kommunen, der afgør, om ønsket kan imødekommes.

Tømningen sker på faste ugedage. Oplysning om tømningsdagen fås ved henvendelse til Kommunen, på www.herning.dk/affald eller via tilmelding til SMS/e-mailservice. I forbindelse med helligdage samt i perioder med sne og isslag kan Herning Kommune forskyde tømningsdagene. Borgerne kan orientere sig om forskydninger ved henvendelse til Herning Kommune, på www.herning.dk/affald eller via tilmelding til SMS/e-mailservice. Det er grundejerens forpligtelse at påse, at beholderen ikke er overfyldt også ved forskydning af tømningsdagen.

Beholdere bliver som udgangspunkt hentet fra standplads og returneret til standplads efter tømning, med mindre adgangsvejens beskaffenhed og standpladsens indretning ikke giver grundlag herfor.

Såfremt adgangsforholdene betinger, at grundejeren skal forestå, at beholdere er stillet frem til afhentning ved skel eller umiddelbart udenfor skel, skal dette ske senest kl. 6.00 på tømningsdagen. Det påhviler grundejeren at forestå, at beholdere bliver sat tilbage på egen grund på tømningsdagen snarest muligt efter tømning. Ved placering i skel forstås, at renovatøren skal kunne hente affaldsbeholderen indenfor 2 meter fra bagkant af vejskel. Ved placering udenfor skel på fortov skal fortovsbredden være min. 1,2 meter og beholderen skal placeres så tæt på skel som muligt udenfor gående og kørende trafik.

Grundejeren har pligt til at oplyse Herning Kommune om manglende tømning, hvis årsag ikke er annonceret eller meddelt ved en besked til ejendommen. Klager rettes også til Herning Kommune.

§ 9.10 Tilmelding/afmelding

Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen. Ved ændring af beholderantal og beholdertype eller andet godkendt materiel skal grundejeren enten foretage til- og afmeldinger på www.herning.dk/affald eller henvende sig til Herning Kommune, Grøn Linje.


§ 10.1 Hvad er papiraffald

Papir omfatter rene og tørre aviser og blade, papir m.m. fra forbrug i private husholdninger: Papir, der ønskes behandlet fortroligt, er ikke omfattet af ordningen.

Uddybende sorteringsvejledning udleveres ved henvendelse til Herning Kommune og kan ses på hjemmesiden.

§ 10.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet.

Ejere af ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der ikke fremkommer husholdningsaffald på ejendommen.

Herning Kommune kan fritage en husholdning for regulativets krav om at frasortere papiraffald, hvis særlige forhold gør sig gældende (alder, sygdom m.v.). Grundejere er forpligtet til straks at underrette Herning Kommune, hvis de forhold, der begrunder fritagelsen, bliver ændret.

Ved ændring af beholderantal og beholdertype eller andet godkendt materiel skal grundejeren enten foretage til- og afmeldinger på hjemmesiden  eller henvende sig til Herning Kommune, Grøn Linje.

§ 10.3 Beskrivelse af ordningen

Genanvendeligt papiraffald skal frasorteres og opsamles i beholdere eller andet opsamlingsmateriel godkendt af Herning Kommune.

Herning Kommune kan beslutte, at borgere og grundejere skal benytte andet, fælles materiel end nævnt i § 10.4 f.eks. nedgravede containere til opsamling af genanvendeligt papir.

Borgerne kan ved henvendelse til Herning Kommune få anvisning til makulering og genanvendelse af fortroligt papir.

§ 10.4 Beholdere

Husholdninger skal opsamle genanvendeligt papiraffald i de beholdere eller det materiel Herning Kommune har godkendt. Gebyrbladet indeholder oplysning om hvilke beholdere eller andet materiel, der bliver udleveret, eller som er godkendt.

Beholdere leveret af Herning Kommune er nummererede og registrerede for hver enkelt ejendom og henstår for grundejerens regning og risiko på standplads indenfor skel. Hvor grundejeren/husholdningen sætter beholderen frem til tømning udenfor skel, er det ligeledes på grundejerens egen risiko.

Det er grundejerens ansvar, at beholdere på ejendommen er behørigt forsikrede. Såfremt beholdere beskadiges eller bortkommer, påhviler det grundejeren at bekoste reparation eller køb af nye beholdere. Undtaget herfra er skader opstået ved tømning eller almindeligt slid. Henvendelse om køb af nye beholdere, reservedele og reparation rettes til Herning Kommune. Hvis en beholder på ejendommen får beskadiget mærkater om sortering og adresse, skal grundejeren snarest henvende sig til Herning Kommune for at få udleveret nye mærkater. Grundejeren sørger for, at de nye mærkater bliver sat korrekt på beholderen.

Materiel indkøbt af borger eller grundejer for egen regning skal vedligeholdes og fornyes af den pågældende borger eller grundejer.

Kommunen kan fastsætte nærmere bestemmelser om anskaffelse, vedligeholdelse, reparation, mærkning og renholdelse af materiel til opsamling.

Hvor der er særlige behov, kan Teknik- og Miljøudvalget efter ansøgning godkende brug af andet materiel til opsamling af affald. Ansøgning sendes til Herning Kommune.

Ved skader på ejendom forårsaget af renovatøren, skal grundejeren rette henvendelse til renovatøren; disse skader er Herning Kommune uvedkommende.

§ 10.5 Kapacitet for beholdere

Det påhviler grundejeren at tilmelde tilstrækkeligt kapacitet i form af godkendt opsamlingsmateriel. Kapaciteten skal afpasses efter affaldsmængden på den tid af året, hvor affaldsmængden er størst.

Hver enfamiliebolig og sommerhus skal som udgangspunkt være tilmeldt med mindst 1 stk. 240 liters beholder. To eller flere sammenhængende enfamilieboliger samt sommerhuse og kolonihaver kan i fællesskab benytte beholdere eller andet godkendt materiel til papiraffald. Teknik- og Miljøudvalget kan fastsætte retningslinjer for enfamilieboligers samt sommerhuse og kolonihavers fællesskab om beholdere eller materiel. Henvendelse herom rettes til Herning Kommune.

Etageboliger og andre flerfamilieejendomme skal som udgangspunkt være tilmeldt en affaldsstation eller anden godkendt løsning til opsamling af papiraffald. Der må ikke være over 50 meters gangafstand fra hovedudgangen til hver enkelt opgang og hen til den nærmeste affaldsstation med mindre særlige forhold gør sig gældende. Beholderantal og endelig udformning af affaldsstationer skal i hvert enkelt tilfælde aftales med kommunen.

Hvis Herning Kommune vurderer, at opsamlingskapaciteten ikke svarer til behovet, kan kommunen afgøre antal, type og størrelse af de beholdere eller det materiel, der skal anvendes.

Hvis affaldsmængden i enkelte tilfælde overstiger opsamlingskapaciteten, påhviler det grundejeren, at den overskydende mængde bliver hentet. Kommunen kan anvise en af følgende måder at få hentet affaldet på:

 1. Bestilling af en ekstra tømning af beholderen ved henvendelse til Herning Kommune, Grøn Linje. Grundejeren betaler det fastsatte gebyr for ekstra tømning af tilmeldte beholdere udenfor den faste tømningsfrekvens. Betalingen bliver opkrævet over grundejerens ejendomsskattebillet.
 2. Bestilling af ekstra sække og sækketømning på den ordinære tømningsdag for beholder til papir. Sække sættes frem til tømning ved beholderen til papir. Bestilling kan ske på www.herning.dk/affald eller på Grøn Linje. Betalingen bliver opkrævet over grundejerens ejendomsskattebillet.
 3. Sætte affaldssæk med sækkemærkat frem til tømning ved beholder til papir til afhentning på den ordinære tømningsdag. Sækkemærkater kan købes på genbrugspladserne og i Borgerservice.

§ 10.6 Anbringelse af beholdere

Grundejeren skal placere beholdere sådan, at de er let tilgængelige for afhentning. Kommunens hjemmeside www.herning.dk/affald har information om placering af affaldsbeholderne, adgangsvejen på egen grund og kørevejen.

Gangafstanden må være max. 40 meter fra standplads til kørefast vej, som renovationsbilen kan benytte. Er afstanden over 40 meter, kan der i særlige tilfælde og efter aftale med Herning Kommune hentes affald mod betaling af særligt gebyr.

Kørevejen skal som udgangspunkt være 4 meter bred og med frihøjde på 4 meter. Hvor forholdene betinger det, kan Herning Kommune stille krav om vendeplads til renovationsbilen. Hvis adgangsforholdene eller kørevejen ikke kan godkendes, kan grundejeren vælge at forestå, at beholderen er stillet frem til skel eller til nærmeste brugbare kørevej til tømning og selv forestå returnering af beholderen til egen grund efter tømning.

Hvis adgangsvejen og/eller kørevejen ikke kan godkendes, og grundejeren ikke ønsker at sætte beholderne frem til tømning i skel, kan Herning Kommune lade affaldet hente særskilt. Grundejeren skal betale særligt gebyr for sådanne tømninger.

Renovatøren har adgang til at dokumentere forhold på grunden, på adgangsvejen samt ved beholderes standplads.

§ 10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere og opsamlingsmateriel må kun anvendes til de affaldsfraktioner, de er godkendt til.

Hvis en borger er i tvivl om sorteringen, afklares tvivlsspørgsmål ved henvendelse til Kommunen. Hvis affaldet ikke er sorteret og anbragt i overensstemmelse med regulativet, kan Kommunen lade affaldet indsamle særskilt. Grundejeren er forpligtet til at betale de ekstra udgifter, der er forbundet hermed.

Beholderne må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Beholderne skal være lukkede, når ifyldning ikke foretages.

Hvis der konstateres gener eller uhygiejniske forhold som følge af sorteringsmåden eller affaldets art, kan Kommunen give påbud om ændring af forholdene til den enkelte grundejer i medfør af lovgivningen.

§ 10.8 Renholdelse af beholdere

Renholdelse og vedligeholdelse af beholderne påhviler grundejeren. Vaskevandet skal i spildevandskloakken eller hældes ud på jorden.

§ 10.9 Afhentning af papiraffald

Affaldsbeholdere skal stilles retvendt, så beholderen ikke skal drejes, når affaldet skal afhentes. Grundejere, der har 240 liter beholdere med forskydeligt håndtag, opfordres til at sørge for, at beholdernes håndtag er skubbet op i køreposition på tømningsdagen.

Beholdere bliver tømt med de frekvenser, der fremgår af gebyrbladet. Herning Kommune kan beslutte at ændre frekvenserne som led i forsøg, under en varmeperiode eller permanent.

I områder med sommerhuse og kolonihaver sker indsamling i perioden med sommertid. 13 Sommerhusejere har dog mulighed for at tilmelde sig en helårsordning mod betaling på linje med enfamilieboliger.

Hvis en grundejer ønsker ændring af tømningsfrekvensen af særlige årsager, f.eks. manglende plads til beholdere, rettes henvendelse til Kommunen, der afgør, om ønsket kan imødekommes.

Tømningen sker på faste ugedage. Oplysning om tømningsdagen fås ved henvendelse til Kommunen, på www.herning.dk/affald eller via tilmelding til SMS/e-mailservice. I forbindelse med helligdage samt i perioder med sne og isslag kan Herning Kommune forskyde tømningsdagene. Borgerne kan orientere sig om forskydninger ved henvendelse til Herning Kommune, på www.herning.dk/affald eller via tilmelding til SMS/e-mailservice. Det er grundejerens forpligtelse at påse, at beholderen ikke er overfyldt, også ved forskydning af tømningsdagen.

Beholdere bliver som udgangspunkt hentet fra standplads og returneret til standplads efter tømning, med mindre adgangsvejens beskaffenhed og standpladsens indretning ikke giver grundlag herfor.

Såfremt adgangsforholdene betinger, at grundejeren skal forestå, at beholdere er stillet frem til afhentning ved skel eller umiddelbart udenfor skel, skal dette ske senest kl. 6.00 på tømningsdagen. Det påhviler grundejeren at forestå, at beholdere bliver sat tilbage på egen grund på tømningsdagen snarest muligt efter tømning. Ved placering i skel forstås, at renovatøren skal kunne hente affaldsbeholderen indenfor 2 meter fra bagkant af vejskel. Ved placering udenfor skel på fortov skal fortovsbredden være min. 1,2 meter, og beholderen skal placeres så tæt på skel som muligt udenfor gående og kørende trafik

Grundejeren har pligt til at oplyse Herning Kommune om manglende tømning, hvis årsag ikke er annonceret eller meddelt ved en besked til ejendommen. Klager rettes også til Herning Kommune.


§ 11.1 Hvad er papaffald

Papaffald omfatter rent, tørt bølgepap, æsker, kasser, karton og emballagepap i øvrigt.

§ 11.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet. Ejere af ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der ikke fremkommer husholdningsaffald på ejendommen.

§ 11.3 Beskrivelse af ordningen

Papaffald skal frasorteres dagrenovation og storskrald.

Papaffald skal afleveres via en af følgende ordninger:

Storskraldsordningen jf. § 22.3, punkt a, når der samtidig afleveres andet affald til ordningen end pap, plastemballage, metalemballage og P-kassen. Ved brug af tilkaldeordningen samles pappet enten i en papkasse, i en klar plastpose eller klappet sammen og med snor om. Ved brug af fællesstationer afleveres pappet efter de retningslinjer, der gælder for den pågældende fællesstation.

Genbrugspladser, der modtager pap, jf.§ 15.

Papcontainere
Containere til papaffald fra husholdninger opstillet af Herning Kommune på offentligt tilgængelige arealer.


§ 12.1 Hvad er glasemballageaffald

Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen. Medicinemballage er ikke omfattet af ordningen. Glasemballage, der er belagt med pant, kan leveres direkte til forhandleren.

§ 12.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet. Ejere af ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der ikke fremkommer husholdningsaffald på ejendommen.

§ 12.3 Beskrivelse af ordningen

Glasemballage skal frasorteres, og de tømte glas afleveres i de containere, Herning Kommune har opstillet rundt om i kommunen eller på Herning Kommunes genbrugspladser.


§ 13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald

Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Metalemballageaffald omfatter genanvendeligt emballageaffald af metal bl.a.:

 • Øl- og sodavandsdåser uden pant
 • Konservesdåser, tomme og rengjorte
 • Alubakker fra leverpostej, kyllinger m.m., tomme og rengjorte
 • Låg fra marmelade- og konservesglas.

§ 13.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet. Ejere af ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der ikke fremkommer husholdningsaffald på ejendommen.

§ 13.3 Beskrivelse af ordningen

Metalemballageaffald skal afleveres via en af følgende ordninger:

Storskraldsordningen jf. § 22.3, pkt. a, når der samtidig afleveres andet til ordningen end metalemballage, plastemballage, pap og P-kassen. I tilkaldeordningen samles og afleveres metalemballagen for sig i en klar plastpose. Ved brug af fællesstation afleveres metalemballagen efter de retningslinjer, der gælder for den pågældende fællesstation.

Genbrugsplads, jf. § 15.

Butikker
Øl- og sodavandsdåser uden pant kan tillige afleveres via butikker, der tilbyder modtagelse sammen med modtagelse af dåser med pant.

Herning Kommune kan beslutte at etablere fælles opsamling af affald i form af glasemballage, metalemballage og plastdunke.


§ 14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald

Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Ved genanvendeligt plastemballageaffald forstås alle former for rene emballager af hård plast, der naturligt forekommer i en husholdning samt rene plastfolier på størrelse med bæreposer og derover.

§ 14.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet. Ejere af ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der ikke fremkommer husholdningsaffald på ejendommen.

§ 14.3 Beskrivelse af ordningen

Genanvendelig plastemballage (uden dansk pant) skal frasorteres og afleveres via en af følgende ordninger:

 • Storskraldsordningen jf. § 22, når der samtidig afleveres andet til ordningen end plastemballage, pap, metalemballage og P-kassen.

  I tilkaldeordningen samles og afleveres dunke og folie hver for sig i klare plastsække.

  Ved brug af fællesstation afleveres plastemballagen efter de retningslinjer, der gælder for den pågældende fællesstation.

 • Genbrugspladser, sorteret i de fraktioner af plastemballage, den pågældende genbrugsplads modtager, jf. §15.

Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladser til modtagelse af affald.

§ 15.1 Hvem gælder ordningen for

Genbrugspladserne er forbeholdt husstande og virksomheder i Herning Kommune samt udenlandske virksomheder omfattet af § 4 i regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune.

§ 15.2 Adgang til genbrugspladserne

Husstande i Herning Kommune har adgang til genbrugspladserne i Herning Kommune. Kommunens hjemmeside www.affald.herning.dk oplyser beliggenhed og åbningstider for pladserne. Pladserne er lukket alle søn - og helligdage, 1. maj, 5. juni, 24. og 31. december.

Der er adgang til pladserne med køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg. og med en på køretøjet monteret trailer jf. affaldsbekendtgørelsens § 39, stk.2.

Enhver, der benytter pladsen, er forpligtet til at oplyse navn og adresse samt affaldets oprindelse og art på forlangende fra personalet. 

§ 15.3 Sortering på genbrugspladserne

Det fremgår af Herning Kommunes hjemmeside, hvilke fraktioner, der bliver modtaget på de forskellige genbrugspladser. Det anbefales at sortere affaldet hjemmefra.

Borgerne skal placere det sorterede affald i separate containere/ båse med den sortering, der fremgår af skiltningen ved de enkelte containere/båse. Farligt affald skal dog afleveres til personalet på pladsen eller efter vejledning fra personalet. Farligt affald skal så vidt muligt afleveres i originalemballagen.

Tagplader

For tagplader gælder særlige regler for aflevering:

 • Kontakt personalet inden aflevering
 • Der må højst afleveres 10 tagplader pr. husholdning pr. år
 • Knuste plader skal være pakket i to lag plastik og skal lægges i bigbags på pladsen
 • Trailere må ikke fejes rene på genbrugspladsen.

Som udgangspunkt skal alle tagplader med fibercement afleveres som asbestholdige plader.

Større mængder fordærvet madaffald

Større mængder fordærvet madaffald f.eks. fra frysere, der har været ude af funktion kan afleveres til genbrugspladser, der modtager fordærvet madaffald. Affaldet kan være emballeret eller uden emballage, men må ikke være iblandet andet affald. Genbrugspladsen udleverer mod kvittering det ønskede antal tønder til opsamling af affaldet. De fyldte tønder returneres til Genbrugspladsen. Affaldet kan også bringes med til Genbrugspladsen og fyldes i tønderne på pladsen. Affaldet kan lægges i tønderne med eller uden emballage. Genbrugspladsen sørger for at tønderne bliver hentet af et firma, der leverer affaldet til bioforgasning. Genbrugspladsen giver firmaet en kopi af borgerens kvittering. Afregning for behandling af affaldet sker direkte mellem borgerne og firmaet på baggrund af kvitteringen. Prisen pr. tønde affald kan oplyses ved henvendelse til firmaet.

Enhver, der benytter en genbrugsplads, er forpligtet til at følge de anvisninger personalet giver om sortering og aflæsning af affaldet, og som fremgår af skiltning. I tvivlstilfælde spørges personalet.

Ordensreglementet for genbrugspladserne er skiltet på pladserne og fastsætter bl.a., at

 • Borgerne skal rydde op efter sig. Kost og skovl kan lånes af personalet.
 • Det er ikke tilladt for private at klunse og fjerne affald fra pladsen.
 • Det er ikke tilladt at sætte affald udenfor pladsen.

Overtrædelse af regulativet medfører bortvisning fra pladsen og kan føre til politianmeldelse.

Udgifter til oprydning, kassation af containeres indhold m.v. kan kræves erstattet hos den Ansvarlige. 

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække.

Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges.


§ 16.1 Hvad er PVC-affald

PVC-affald har en af følgende benævnelser på produktet: PVC, Polyvinylchlorid og /eller tallet 3.

Eksempler på produkter, der kan indeholde PVC er:

 • Vinylgulve
 • Tagplader, herunder trapezplader
 • Bløde paneler og fodlister
 • Persienner
 • Badedyr og havebassiner
 • Haveslanger
 • Skriveunderlag og kontorstoleunderlag
 • Visse typer af tagfolier
 • Ventilationsslanger
 • Presenninger
 • Voksduge og bruseforhæng
 • Vugge- og sengeunderlag, vandsenge og puslepuder

§ 16.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet. Ejere af ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der ikke fremkommer husholdningsaffald på ejendommen.

§ 16.3 Beskrivelse af ordningen

PVC-affald skal frasorteres og afleveres via en af følgende ordninger:

 • Storskraldsordningen jf. § 22
 • Genbrugspladser, der modtager PVC jf. § 15, sorteret og afleveret i genanvendelig PVC og PVC til deponering.

§ 17.1 Hvad er imprægneret træ

Affaldsfraktionen omfatter alt imprægneret træaffald, såvel kreosotimprægneret som træaffald imprægneret med krom-, kobber- og arsenholdige midler, f.eks. hegnsbrædder, træstolper og andet træ anvendt udendørs.

§ 17.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet. Ejere af ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der ikke fremkommer husholdningsaffald på ejendommen.

§ 17.3 Beskrivelse af ordningen

Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling. Affaldet skal afleveres til en genbrugsplads, der modtager imprægneret træaffald jf. § 15.


§ 18.1 Hvad er farligt affald

Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder), og som udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald.

Uddybende sorteringsvejledning udleveres ved henvendelse til Herning Kommune og kan ses på www.herning.dk/affald

§ 18.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet. Ejere af ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der ikke fremkommer husholdningsaffald på ejendommen.

§ 18.3 Beskrivelse af ordningen

Husholdninger skal frasortere farligt affald og aflevere affaldet til en af følgende ordninger:

a. P-kassen, kasse til problemaffald
b. Viceværtordning
c. Genbrugspladser, der modtager farligt affald
d. Apotekerordning (kun medicinaffald og kanyler)

Affaldet skal være emballeret ved aflevering og transport enten i originalemballagen eller i en velegnet emballage med tydelig angivelse af, hvad affaldet er. Forskellige affaldstyper må ikke hældes sammen. Affaldet skal opbevares, så det ikke udgør en risiko for mennesker og miljø. Affaldet må ikke anbringes i beholdere, som sædvanligvis anvendes til mad- og drikkevarer eller lignende.

a. P-kassen til problemaffald og særligt affald

P-kassen bliver udleveret vederlagsfrit til grundejere ved tilmelding til dagrenovationsordningen. Husholdninger kan desuden købe kassen på Kommunens genbrugspladser.

Det farlige affald skal lægges i kassen i den pose, der følger med. Kassens låg skal være lukket ved aflevering.

P-kassen med affald kan afleveres

 • ved at stille kassen på ejendommens beholder til brændbar dagrenovation eller papir. Kassen hentes sammen med tømning af affaldsbeholderen.
 • sammen med storskrald i storskraldsordningen jf. § 22
 • på genbrugspladser, der modtager farligt affald jf. § 15. Husholdningen får en tom kasse og foringspose retur.

b. Viceværtordning

Etageboliger og andre flerfamilieboliger kan aftale med Herning Kommune, at husholdninger i en ejendom afleverer farligt affald på et fælles sted, hvor f.eks. ejendommens vicevært har opsyn med ordningen. Udstyr til opsamling af affaldet samt afhentning aftales med Herning Kommune.

c. Genbrugspladser, der modtager farligt affald

Større mængder farligt affald og farligt affald, der ikke kan rummes i P-kassen f.eks. lysstofrør og store malerbøtter skal afleveres til en af de kommunale genbrugspladser, der modtager farligt affald jf. § 15.

d. Apotekerordning

Apoteker i Herning Kommune modtager medicinaffald og klinisk risikoaffald herunder kanyler.


§ 19.1 Hvad er WEEE

WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og er defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Ordningen omfatter affald i form af elektriske og elektroniske produkter (benævnt elskrot)f.eks.:

 1. Store husholdningsapparater: hårde hvidevarer, elradiatorer, elventilatorer
 2. Små husholdningsapparater: blinkende sko, brødristere, el-tandbørster, el-hækkeklippere, el-termometre, frituregryder, hårtørrere, kaffemaskiner, el-legetøj, strygejern, støvsugere
 3. IT og teleudstyr: PC-ere, lommeregnere, telefoner, telefonsvarere
 4. Radio, TV og video: videokameraer, videooptagere, el-musikinstrumenter
 5. Belysningsudstyr: elsparepærer, lysstofrør. Udtjente og ikke-fungerende delkomponenter, der er taget ud af disse produkter, er ligeledes omfattet af ordningen.

§ 19.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet. Ejere af ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der ikke fremkommer husholdningsaffald på ejendommen.

§ 19.3 Beskrivelse af ordningen

WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning. Affaldet skal afleveres via en af følgende ordninger:

 • P-kassen jf.§ 18.3, pkt. a, når det drejer sig om mindre affaldsemner, der kan rummes i kassen.
 • Storskraldsordningen jf. § 22.3, pkt. a.
 • Genbrugspladser, der modtager elskrot jf. § 15. Affaldet skal fordeles på pladsen i opsamlingsudstyr til de 5 fraktioner eller efter anvisning på pladsen.

§ 19.10 Øvrige ordninger

Enhver kan aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet.


§ 20.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer

Bærbare batterier og akkumulatorer er efter batteribekendtgørelsen defineret som ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator.

Eksempler på bærbare batterier er brunstensbatterier, alkalinebatterier, knapceller, nikkel-cadmium-batterier, nikkel-metalhydridbatterier og litiumbatterier.

Eksempler på bilbatterier er batterier og akkumulatorer, der leverer strøm til startmotor, lygter og tændingsanlæg i biler.

§ 20.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet. Ejere af ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der ikke fremkommer husholdningsaffald på ejendommen.

§ 20.3 Beskrivelse af ordningen

Ordning for bærbare batterier:

Husholdninger skal aflevere udtjente bærbare batterier i kassen til problemaffald jf. §18.3, pkt. a. Husholdninger kan vælge alternativt at aflevere udtjente batterier på en genbrugsplads jf. § 15 eller til en distributør af bærbare batterier, der har tilbud om at modtage batterierne.

Ordning for bilbatterier:

Husholdninger skal aflevere udtjente bilbatterier enten

 • til en genbrugsplads eller vederlagsfrit
 • til en distributør af bilbatterier, der tilbyder at modtage batterierne
 • til en modtageplads oprettet af producenter og importører af bilbatterier
 • til skrotnings-, genanvendelses-, og autoophugningsvirksomheder
 • til en miljøgodkendt indsamler af bilbatterier.

§ 21.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder).

For ikke forurenet bygge- anlægsaffald kan der med høj grad af sikkerhed lægges til grund, at affaldet ikke indeholder forurenende materialer eller stoffer i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at genanvendelsen af affaldet kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed.

Affaldet må således ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand, herunder f.eks. imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak.

§ 21.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer ikke forurenet bygge- og anlægsaffald. Sommerhuse og kolonihaver er således omfattet.

§ 21.3 Beskrivelse af ordningen

Sorteret bygge- og anlægsaffald skal afleveres på en genbrugsplads, der modtager bygge- og anlægsaffald jf. § 15.

Som udgangspunkt er bygherren ansvarlig for sortering og aflevering af affaldet. Har bygherren indgået aftale med håndværkeren eller entreprenøren om, at denne håndterer affaldet, skal håndværkeren eller entreprenøren håndtere affaldet i overensstemmelse med regulativ for erhvervsaffald.

Affaldet skal som minimum sorteres i følgende fraktioner:

 1. Natursten, f.eks. granit og flint
 2. Uglaseret tegl (mursten og tagsten)
 3. Beton
 4. Blandinger af stenmaterialer, uglaseret tegl og beton
 5. Jern og metal
 6. Gips
 7. Stenuld (mineraluld)
 8. Jord
 9. Asfalt

Termovinduer skal frasorteres og afleveres særskilt.


§ 22.1 Hvad er storskrald

Følgende affald er omfattet af ordningerne for storskrald:

Indbo: f.eks. møbler, møbelplader, gulvtæpper, madrasser, lamper, nips. Pap: jvf. § 11.
Plast: f.eks. plastdunke og -flasker jf. § 14, PVC jf. § 16, plasthavemøbler og flamingo.
Jern, metal: alt jern- og metalaffald f.eks. metalemballage jf. § 13, andet småt metal, store emner med metal som barnevogne, cykler, rengjorte tønder, legeredskaber og lign.
Elskrot: jf. § 19.
Dæk
Beton
Tegl
Andet bygge- anlægsaffald: f.eks. døre og vinduer, gipsplader, isoleringsmaterialer.
Træ: herunder imprægneret træ jf. § 17.
Andet genanvendeligt: f.eks. tøj og sko, ikke-hærdet planglas
Andet ikke-forbrændingsegnet: f.eks. keramik, porcelæn, sanitet, spejlglas.

Affald, der er fremkommet erhvervsmæssigt, er ikke omfattet af ordningen. Affald efter arbejde af håndværkere hos grundejeren skal bortskaffes af grundejeren eller efter aftale mellem grundejer og håndværker ved håndværkerens foranstaltning efter regulativ for erhvervsaffald.

§ 22.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle grundejere og lejere, hvis private husholdning frembringer husholdningsaffald. Husholdningsaffald fra sommerhuse og kolonihaver er således omfattet. Ejere af ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der ikke fremkommer husholdningsaffald på ejendommen.

§ 22.3 Beskrivelse af ordningen

Storskrald skal afleveres via en af følgende ordninger i de mængder og sorteret i de fraktioner, som ordningen omfatter:

a. den kommunale henteordning ("storskraldsordningen")
b. genbrugspladserne
c. ordning for storskrald i større mængder Uddybende sorteringsvejledning udleveres ved henvendelse til Herning Kommune og kan ses på www.herning.dk/affald

a. Storskrald til "Storskraldsordningen":

Afhentning ved tilkald Afhentning bestilles pr. telefon ved henvendelse til "Storskraldsordningen" eller via www.herning.dk/affald. Ugedagen for afhentning bliver oplyst ved bestillingen og kan varsles dagen før pr. SMS eller e-mail. Hver husholdning kan bestille afhentning 4 gange pr. kalenderår. Sommerhuse med halvårstilmelding kan dog max. bestille afhentning 2 gange pr. kalenderår i perioden med sommertid. Ved bestilling oplyses bl.a. mængde og art af affaldet. Affaldet skal være stillet frem til afhentning fra kl. 7.00 på den aftalte afhentningsdag. Affaldet afhentes ikke fra carport eller garage.

Hvis husholdninger har behov for bistand med at bringe storskraldet ud til skel, kan husstanden aftale bistand med Herning Kommune ved bestillingen af afhentning. Det henstilles til husstanden at overdække storskrald med væsentlig genbrugsværdi, f.eks. indbo, hvis vejrliget taler for det. Affaldet skal være sorteret i samme fraktioner som ved aflevering på genbrugspladser. Mindre enheder af samme affaldsfraktion skal ved afhentning enten være bundtet, placeret i åbne papkasser eller i klare plastsække. Pap, plastemballage og metalemballage skal være sorteret hver for sig.

Opdateret liste over affald, der afhentes i ordningen, kan ses på www.herning.dk/affald

Ordningen medtager ikke bl.a.:

 • Planglas, termoruder, vinduer og døre med glas.
 • Tegl, beton og andet bygge-anlægsaffald
 • Nagelfast inventar, herunder elementer fra køkken- og badeværelse, døre, dørrammer og vinduesrammer
 • Dæk

For byområder skal storskraldet være placeret max. 5 meter indenfor eget skel nærmest fortov/ kørebane.

For landområder kan husstanden vælge at sætte storskraldet enten ved skel til nærmeste offentlige vej eller synligt og klart afgrænset fra andre materialer ved ejendommens bolig.

Afhentning fra fællesstationer

Grupper af grundejere, grundejerforeninger og etageboliger kan aftale med Kommunen om samlet afhentning af storskrald fra en fællesstation via storskraldsordningen. Grundejerforeningen eller ejendommens ejer oplyser Herning Kommune, hvilke adresser der ønskes omfattet, og er forpligtet til at informere de berørte husholdninger. Grundejerforeningen eller ejendommens ejere aftaler derpå med Kommunen placering af storskraldet, opsamling og hyppighed for afhentninger m.v. For fællesstationer kan aftales anden opsamling end ved afhentning efter tilkald.

Der må højst være 45 meter fra en fællesstation til en brugbar holdeplads/vendeplads for entreprenøren.

Husholdningerne afholder selv udgifter til etablering og drift af fællesstationen herunder evt. indkøb af det første sæt udstyr til opsamling af de aftalte fraktioner.

b. Storskrald til genbrugspladsen

Storskrald kan afleveres på de kommunale genbrugspladser jf. § 15.

c. Storskrald i større mængder

Storskrald i mængder, der ikke kan afleveres efter de ovenfor nævnte ordninger, skal afleveres til behandling ved husholdningens egen foranstaltning, enten via private transportører eller direkte til behandlingsanlæg. Storskrald i større mængder omfatter f.eks. dødsboer og affald efter større hobby- og gør-det-selv-arbejder som udskiftning af køkken, renovering af tag og nedrivning af udestuer.

Husholdningen er ansvarlig for, at affaldet ved bortskaffelsen er sorteret i affald til særlig behandling, genanvendelse, forbrænding og deponering, og at affaldet bliver håndteret i overensstemmelse hermed.


Kontaktinfo

Genbrug og Affald

Tlf.: 96288080
Send e-mail

Åbningstid / telefontid:
Mandag-torsdag: 8.30-14.00
Fredag: 8.30-12.00

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail