Regulativ for erhvervsaffald

Vores regulativ for erhvervsaffald beskriver de regler, der gælder for området. Regulativet er politisk vedtaget.

Deponeringsegnet affald (§16)

§ 16.1 Hvad er deponeringsegnet affald

Deponeringsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af deponeringsegnet affald i affaldsbekendtgørelsen.

Eksempler på deponeringsegnet affald er:

  • asbestaffald: cementbunden fibercement (eternit) og skifer, asbestholdig, cementbunden; stabelbare plader fibercement (eternit) og skifter, asbestholdig, cementbunden, itugåede plader bløde, asbestholdige plader asbestholdigt affald fra tagrensning
  • aske
  • glas: spejle, ildfast glas, keramisk glas, tom glasemballage fra medicin
  • glaserede emner: fliser, tegl, klinker, porcelæn, keramik, farvet sanitet
  • glasfiber
  • imprægneret træ, ikke egnet til forbrænding med energiudnyttelse og ikke omfattet af bestemmelser om PCB-holdigt affald, der udelukker deponering
  • lertøj
  • mineraluld/ stenuld: ikke-genanvendelig - opfej, indendørs hhv. udendørs
  • PVC, ikke-genanvendeligt jævnfør § 14, f.eks. vinylgulve tagfolier kraftige presenninger ventilationsslanger og armerede vand/luft-slanger gummistøvler, regntøj og anden blød PVC
  • sand fra sandfang

§ 16.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Herning Kommune med deponeringsegnet affald

§ 16.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisningsordning.

Virksomheden har pligt til at frasortere deponeringsegnet affald. Affaldsbehandlingsanlæggets sorterings- og modtageregler skal følges herunder krav om levering i separate læs af f.eks. asbestaffald, aske og sand fra sandfang. Herning Kommune eller Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg (www.ostdeponi.dk) kan kontaktes for oplysninger om krav til sortering, levering og forbehandling af deponeringsegnet affald.

Virksomheden har ansvaret for at aftale transport og levering af affaldet til deponering med en affaldstransportør. Transportøren skal være registreret i Affaldsregistret jævnfør affaldsbekendtgørelsens kap 15. Virksomheden skal på anmodning fra Herning Kommune dokumentere, at der er en aftale om indsamling af deponeringsegnet affald mellem virksomheden og en transportør.

Affald til deponering anvises til Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg. Østdeponi modtager, deklarerer og omlaster affald til deponering for Deponinet.dk

Afregning for håndtering af affaldet sker mellem affaldsproducent, transportør og affaldsbehandlingsanlæg.

Særligt om asbestaffald

Asbestholdige byggematerialer, hele og brudte tagplader samt støvende asbest anvises til Østdeponi, der leverer affaldet til deponering via Deponinet.dk. Tagplader bliver som udgangspunkt behandlet som asbestholdige plader og skal emballeres efter Østdeponis modtageregler, med mindre andet forinden aflevering er aftalt med Østdeponi.