Regulativ for erhvervsaffald

Vores regulativ for erhvervsaffald beskriver de regler, der gælder for området. Regulativet er politisk vedtaget.

Forbrændingsegnet affald (§15)

§ 15.1 Hvad er forbrændingsegnet affald.

Forbrændingsegnet affald er affald omfattet af definitionen af forbrændingsegnet affald i affaldsbekendtgørelsen.

Eksempler på forbrændingsegnet affald er:

  • ikke-genanvendeligt pap og papir for eksempel voks-, paraffin-, bitumen- og oliebehandlet pap og papir, vådstærkt pap og papir, pap og papir, der er lamineret eller coated med plast pap og papir, der har været i forbindelse med levnedsmidler eller er tilsmudset på anden måde
  • blandingsprodukter af plast og papir/pap
  • brændbare møbler o.l. inventar
  • cementspånplader
  • linoleum
  • springmadrasser
  • tagpap/ murerpap
  • træbeton (troldtekt)
  • tæpper
  • uhærdet lak/lim

§ 15.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Herning Kommune med forbrændingsegnet affald.

§ 15.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisningsordning.

Virksomheden har pligt til at frasortere forbrændingsegnet affald.

Forbrændingsegnet affald skal som udgangspunkt opsamles i lukket materiel eller i materiel, der er overdækket. Herning Kommune kan i konkrete tilfælde vurdere, at overdækning ikke er nødvendig.

Virksomheden skal træffe aftale med en affaldstransportør om indsamling og levering af det frasorterede affald til det anviste forbrændingsanlæg. Virksomheden skal på anmodning fra kommunalbestyrelsen dokumentere, at der er en sådan aftale om indsamling og levering af det frasorterede affald. Transportøren skal være registreret i Affaldsregistret jævnfør affaldsbekendtgørelsens kap 15.

Afregning for håndtering af affaldet sker mellem affaldsproducent, transportør og behandlingsanlæg.

Forbrændingsegnet affald anvises via L90 til forbrændingsanlæg, evt. med forbehandling og omlastning på Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg eller andet lokalt omlastningsanlæg godkendt af Herning Kommune. Affaldsbehandlingsanlæggets sorterings- og modtagekrav skal følges. Det kan f.eks. gælde krav om mål på affaldet, separat levering eller anvisning til neddeling f.eks. for springmadrasser.

Hvis forholdene nødvendiggør det, kan forbrændingsegnet affald anvises til midlertidig oplagring. Affaldet skal derfor opfylde affaldsbehandlingsanlæggets krav til affald egnet til balning, dvs. være frasorteret dagrenovationslignende og fordærveligt affald. Affaldsproducent og transportør skal være opmærksom på, at anvisning til balning kan ske med 1 dags varsel.

Hvis affaldsproducentens forbrændingsegnede affald ikke opfylder anlæggets sorterings- og modtageregler eller ikke kan modtages uden forudgående behandling, kan Herning Kommune påbyde affaldsproducenten at afhjælpe forholdet eller behandle affaldet efter særlige retningslinjer.

Herning Kommune eller Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg (www.ostdeponi.dk) kan kontaktes for yderligere oplysninger om krav til sortering, levering og forbehandling af forbrændingsegnet affald.

Særligt om imprægneret træ egnet til forbrænding med energiudnyttelse

Imprægneret træ egnet til forbrænding med energiudnyttelse anvises til forbehandling herunder eventuel nødvendig neddeling på affaldsbehandlingsanlæg godkendt til håndtering af det pågældende affald med efterfølgende nyttiggørelse med udnyttelse af træets energiressource på anlæg godkendt til behandling af det pågældende affald.

Særligt om ikke-genanvendeligt affald fra fedtudskillere

Tømning og kontrol af fedtudskillere skal ske i henhold til vilkår i virksomhedens tilslutningstilladelse. 16 Ikke-genanvendeligt affald fra fedtudskillere anvises til Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg til forbehandling (afvanding) og efterfølgende levering som forbrændingsegnet affald.

Særligt om afbrænding af haveaffald i landzone

Herning Kommune kan give tilladelse til afbrænding i landzone af haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald fremkommet i landzone fra naturplejeprojekter, gartnerier m.v. Herning Kommune kan sætte nærmere vilkår for afbrændingen, herunder at afbrændingen ikke må være til gene for omgivelserne og skal ske i overensstemmelse med krav i anden lovgivning bl.a. brandbestemmelserne.