Regulativ for erhvervsaffald

Vores regulativ for erhvervsaffald beskriver de regler, der gælder for området. Regulativet er politisk vedtaget.

Klinisk risikoaffald (§13)

§ 13.1 Hvad er klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald er affald omfattet af EAK-koderne 18 00 00 - 18 02 00.

§ 13.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Herning Kommune med klinisk risikoaffald i den primære og sekundære sundhedssektor samt svineproducenter og minkavlere.

§ 13.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisningsordning.

Klinisk risikoaffald skal på den enkelte virksomheds ansvar og ved dennes foranstaltning frasorteres og holdes adskilt fra andet affald.

Klinisk risikoaffald opsamles i specielt mærkede beholdere eller engangsemballager på en sådan måde, at opsamlingen opfylder transportørens retningslinjer og affaldsbehandlingsanlæggets sorterings- og modtageregler.

Emballager med klinisk risikoaffald skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende.

Virksomheden skal træffe aftale med en affaldstransportør om indsamling og levering af det frasorterede affald til et affaldsbehandlingsanlæg. Virksomheden skal på anmodning fra Herning Kommune dokumentere, at der er en sådan aftale om indsamling og levering af det frasorterede affald.

Transportøren skal være registreret i Affaldsregistret jævnfør affaldsbekendtgørelsens kap. 15. Affaldsbehandlingsanlægget skal have miljøgodkendelse til behandling af det leverede affald og indberette data til Affaldsdatasystemet jævnfør affaldsbekendtgørelsens kap. 13.

Afregning for håndtering af affaldet sker mellem affaldsproducent, transportør og behandlingsanlæg.