Regulativ for erhvervsaffald

Vores regulativ for erhvervsaffald beskriver de regler, der gælder for området. Regulativet er politisk vedtaget.

Ikke-genanvendeligt farligt affald (§12)

§ 12.1 Hvad er ikke-genanvendeligt farligt affald

Ikke-genanvendeligt farligt affald er affald, som er omfattet af definitionen af farligt affald i affaldsbekendtgørelsen, og som er ikke-genanvendeligt, bortset fra eksplosivt affald.

Ikke-genanvendeligt farligt affald er f.eks.:

 • Asbest, alle typer
 • Klinisk risikoaffald
 • Organiske, halogenfrie forbindelser
 • Organiske, halogenholdige forbindelser
 • Olieaffald jævnfør dog § 57 i affaldsbekendtgørelsen
 • PCB-holdigt affald
 • Tungmetalholdigt affald
 • Affald fra tømningsordning for olie- og benzinudskillere

§ 12.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Herning Kommune med ikke-genanvendeligt farligt affald.

§ 12.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisningsordning.

Sortering og klassificering

Virksomheden har pligt til at frasortere ikke-genanvendeligt farligt affald. Herning Kommune kan efter affaldsbekendtgørelsen give tilladelse til, at forskellige kategorier af farligt affald må fortyndes eller blandes med andet farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald.

Emballering

Emballagen skal være beregnet til formålet, tæt og med tætsluttende låg, så indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud. Det materiale, som emballagen er fremstillet af, må ikke kunne angribes af indholdet eller kunne indgå sundhedsfarlige eller på anden måde farlige forbindelser med dette. Emballagen skal være udformet, så hel eller delvis tømning kan ske på forsvarlig måde. Er der risiko for gasudvikling, skal der anvendes sikkerhedsspuns. Emballagen skal være tydeligt mærket med angivelse af indhold, EAK-kode og affaldsproducentens navn.

Opbevaring

Opbevaring af ikke-genanvendeligt farligt affald skal foregå ligeså sikkert som beskrevet i Herning Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Forskriften gælder for både råvarer og affald. Forskriften sætter yderligere vilkår, der supplerer de følgende bestemmelser om opbevaring af ikke-genanvendeligt farligt affald.

Opbevaring af farligt affald i flytbare beholdere herunder tromler og palletanke:

 • Farligt affald skal opbevares på tæt belægning uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand.
 • Oplagspladsen skal være afskærmet mod nedbør og indrettes f.eks. med fald, fordybning eller opkant, så en mængde, mindst svarende til indholdet af den største beholder, tilbageholdes ved spild eller lækage.
 • Bilakkumulatorer må dog opbevares i lukket, tæt, syrefast container uden afskærmning mod nedbør.

Opbevaring af farligt affald i tanke:

 • Overjordiske tanke til opbevaring af farligt affald skal være etableret på fast underlag. Tanken skal være udformet, så tømning kan foregå forsvarligt og være forsynet med sikkerhedsspuns, hvis der er risiko for overtryk.
 • Nedgravede tankanlæg må ikke etableres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Aftale om indsamling og behandling

Virksomheden skal træffe aftale med en affaldstransportør om indsamling og levering af det frasorterede affald til et affaldsbehandlingsanlæg. Virksomheden skal på anmodning fra Herning Kommune dokumentere, at der er en sådan aftale om indsamling og levering af det frasorterede affald.

Transportøren skal være registreret i Affaldsregistret jævnfør. affaldsbekendtgørelsens kap. 15. Affaldsbehandlingsanlægget skal have miljøgodkendelse til behandling af det leverede affald og indberette data til Affaldsdatasystemet jævnfør affaldsbekendtgørelsens kap. 13.

Afregning for håndtering af affaldet sker mellem affaldsproducent, transportør og behandlingsanlæg.

Særligt om PCB-holdigt affald

PCB-holdigt affald kan forekomme som fugemasse i vinduer og døre produceret før 1977, i gummilister, i bygningselementer bl.a. omkring vinduer og døre med PCB-holdig fugemasse m.m.

Virksomheden skal frasortere PCB-holdigt affald og holde det adskilt fra andet affald. PCB-holdigt affald kan leveres til forbehandling på affaldsbehandlingsanlæg med miljøgodkendelse til at forbehandle det leverede affald eller direkte til affaldsbehandlingsanlæg, der har miljøgodkendelse til at behandle det leverede affald.

Virksomheden skal overfor Herning Kommune dokumentere indholdet af PCB i affaldet. Affald, som indeholder mere end 50 mg PCB pr. kg., anvises til et affaldsbehandlingsanlæg, der har tilladelse til afbrænding af farligt affald, der indeholder PCB. Bl.a. vinduer og døre produceret før 1977 kan indeholde PCB i koncentrationer på mere end 50 mg. pr. kg.

Affald, som indeholder mindre end 50 mg PCB pr. kg., kan anvises til deponering på deponi, der har miljøgodkendelse til at modtage det pågældende affald. Forinden aflevering til deponering skal affaldsproducenten dokumentere overfor Herning Kommune, hvad affaldet indeholder.

Særligt om asbestaffald

Se nærmere om asbestaffald under ordning for deponeringsegnet affald, § 16.

Særligt om udtjente batterier og akkumulatorer

Der sondres mellem bærbare batterier, bilbatterier og industribatterier. Oplysninger om producentansvarsordningen kan fås hos DPA System, www.dpa-system.dk

Genbrugspladserne i Herning Kommune modtager jævnfør § 11 udtjente bærbare batterier og bilbatterier fra slutbrugere og fra distributører, som tilbyder slutbrugere at modtage udtjente bærbare batterier og bilbatterier.

Slutbrugere af industribatterier kan ved henvendelse til Herning Kommune få anvist håndtering af udtjente industribatterier, såfremt slutbrugeren ikke kan eller ønsker at aflevere udtjente industribatterier til producenten/ importøren.

Særligt om elektrisk og elektronisk affald undtaget fra producentansvar

Følgende gælder for virksomheder med affald af elektrisk og elektronisk udstyr undtaget fra producentansvar; DPA System oplyser om undtagelser på www.dpa-system.dk:

Virksomheden skal træffe aftale med en affaldstransportør om indsamling og levering af det frasorterede affald til et affaldsbehandlingsanlæg. Virksomheden skal på anmodning fra Herning 12 Kommune dokumentere, at der er en sådan aftale om indsamling og levering af det frasorterede affald.

Transportøren skal være registreret i Affaldsregistret jævnfør affaldsbekendtgørelsens kap. 15. Affaldsbehandlingsanlægget skal have miljøgodkendelse til behandling af det leverede affald og indberette data til Affaldsdatasystemet jævnfør affaldsbekendtgørelsen kap. 13. Afregning for håndtering af affaldet sker mellem affaldsproducent, transportør og behandlingsanlæg.

Mindre mængder af farligt affald (op til 200 kg. pr. år) kan afleveres på Herning Kommunes genbrugspladser. Mindre mængder skal afleveres efter behov, dog mindst 1 gang årligt. Eksplosivt affald skal efter affaldsbekendtgørelsen håndteres miljømæssigt forsvarligt ved en godkendt affaldsmodtager. Virksomheden skal sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andre kategorier af farligt affald eller blandes med ikke farligt affald, jævnfør affaldsbekendtgørelsens § 55.

Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at det farlige affald er forsvarligt emballeret. Virksomheden skal efter miljøbeskyttelsesloven efter anmodning fra kommunalbestyrelsen tilvejebringe dokumentation for, at farligt affald er korrekt klassificeret i overensstemmelse med bilag om listen over affald (EAK-koder) og bilag om farligt affald i affaldsbekendtgørelsen.