Regulativ for erhvervsaffald

Vores regulativ for erhvervsaffald beskriver de regler, der gælder for området. Regulativet er politisk vedtaget.

Genbrugspladserne (§11)

Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladser til modtagelse af affald.

§ 11.1 Hvem gælder ordningen for

Genbrugspladserne er forbeholdt husstande og virksomheder i Herning Kommune samt udenlandske virksomheder omfattet af § 4.

§ 11.2 Adgang til genbrugspladserne

Virksomheder har adgang til genbrugspladserne efter forudgående tilmelding til SMS-ordning jævnfør www.herning.dk/affald. Efter tilmeldingen har virksomheden adgang til pladsen efter at have løst en SMS-billet forud for hvert besøg. Personalet på pladsen har adgang til at kontrollere virksomhedens dokumentation for at have adgang til pladsen.

Kommunens hjemmeside www.herning.dk/affald oplyser beliggenhed og åbningstider for pladserne. Pladserne er lukket alle søn - og helligdage, 1. maj, 5. juni, 24. og 31. december.

Virksomheder må aflevere affald, der i karakter svarer til husholdningsaffald og er fra egen virksomhed.

Virksomheder har efter affaldsbekendtgørelsen adgang til pladserne i indregistrerede køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg og med en på køretøjet monteret trailer.

§ 11.3 Sortering på genbrugspladserne

Virksomheden har pligt til at sortere affaldet svarende til genbrugspladsens affaldsfraktioner og placere det sorterede affald i de tilsvarende containere/båse på genbrugspladsen. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. Kommunens hjemmeside www.herning.dk/affald oplyser, hvilke affaldsfraktioner, der kan afleveres på de enkelte pladser.

For tagplader gælder følgende regler for aflevering:

  • Kontakt personalet inden aflevering
  • Der må højst afleveres 10 tagplader pr. virksomhed pr. år
  • Knuste plader skal være pakket i to lag plastik og skal lægges i bigbags
  • Trailere må ikke fejes rene på genbrugspladsen.

Som udgangspunkt skal alle tagplader med fibercement afleveres som asbestholdige plader.

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Farligt affald skal så vidt muligt afleveres i originalemballagen.

Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges. Reglementet er skiltet på pladserne og fastsætter bl.a., at:

  • Virksomheden skal rydde op efter sig. Kost og skovl kan lånes af personalet.
  • Det er ikke tilladt virksomheder at klunse og fjerne affald fra pladsen.
  • Det er ikke tilladt at sætte affald udenfor pladsen. Overtrædelse af regulativet medfører bortvisning fra pladsen og kan føre til politianmeldelse. Udgifter til oprydning, kassation af containeres indhold m.v. kan kræves erstattet hos den ansvarlige virksomhed.

§ 11.4 Vægtbegrænsning

Den enkelte virksomhed må efter affaldsbekendtgørelsen maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året på genbrugspladserne. Dette gælder dog ikke for bærbare batterier og akkumulatorer, som defineret i batteribekendtgørelsen, samt affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger som defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen udsteder efter affaldsbekendtgørelsen kvittering for det modtagne farlige affald.

Farligt affald skal afleveres til pladsens personale, der skal veje og registrere affaldet før udstedelse af kvittering.