Regulativ for erhvervsaffald

Vores regulativ for erhvervsaffald beskriver de regler, der gælder for området. Regulativet er politisk vedtaget.

Dagrenovationslignende affald fra erhverv (§10)

§ 10.1 Hvad er dagrenovationslignende affald fra erhverv

Dagrenovationslignende affald er affald fra virksomheder, og omfattet af definitionen af dagrenovationslignende affald i affaldsbekendtgørelsen.

Eksempler på dagrenovationslignende affald er:

  • køkkenaffald og lignende letfordærveligt affald
  • hygiejneaffald
  • restaffald i form af kartoner til mælk, juice o.l., snavset papir, pap og plast m.v.
  • affald fra oprydning og rengøring

Sammenblandinger af dagrenovationslignende affald og andet forbrændingsegnet affald bliver karakteriseret som dagrenovationslignende affald.

Dagrenovationslignende affald omfatter ikke madaffald og kasseret fritureolie fra virksomhedskøkkener, når affaldsproducenten på egen foranledning frasorterer dette affald til genanvendelse.

Kasseret ikke-genanvendelig fritureolie må ikke bortskaffes via spildevand. Mindre mængder svarende til, hvad der produceres i en husholdning, skal emballeres f.eks. i tømte drikkevarekartoner og bortskaffes som dagrenovationslignende affald.

§ 10.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Herning Kommune med dagrenovationslignende affald.

§ 10.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisningsordning.

Virksomheden har pligt til at frasortere dagrenovationslignende affald. Virksomheden har pligt til:

  • enten at tilmelde virksomheden til den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation for husholdninger på vilkår som fastlagt i regulativ for affald fra husholdninger i Herning Kommune. Tilmelding sker ved henvendelse til Herning Kommune,
  • eller virksomheden skal træffe aftale med en affaldstransportør om indsamling af dagrenovationslignende affald. Affaldet skal opsamles i lukkede beholdere/containere og afleveres til forbrænding minimum en gang hver 14. dag. Transportøren skal være registreret i Affaldsregistret jævnfør affaldsbekendtgørelsens kap.15.. Virksomheden skal på anmodning fra Herning Kommune dokumentere, at der er en sådan aftale om indsamling og levering af det frasorterede affald.

Dagrenovationslignende affald fra erhverv anvises via L90 til forbrændingsanlæg efter eventuel omlastning på Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg eller på andet af Herning Kommune godkendt omlastningsanlæg.

Afregning for affaldets håndtering sker mellem affaldsproducent, transportør og forbrændingsanlæg/ omlastningsanlæg.