Regulativ for erhvervsaffald

Vores regulativ for erhvervsaffald beskriver de regler, der gælder for området. Regulativet er politisk vedtaget.

Regulativ for erhvervsaffald

Bemærk: Regulativerne for husholdningsaffald og erhvervsaffald er i øjeblikket ved at blive revideret.

§ 1 Formål m.v.

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder, i Herning Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, som er reguleret i affaldsbekendtgørelsen. Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for denne ordning dog overholdes.

§ 2 Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (deponeringsbekendtgørelsen).

§ 3 Definitioner

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse.

§ 4 Registrering af udenlandske virksomheder

Udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, der udøver affaldsproducerende aktiviteter, skal lade sig registrere hos kommunalbestyrelsen med henblik på opkrævning af affaldsgebyr m.v.

§ 5 Gebyrer

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Herning Kommunes hjemmeside.

§ 6 Klage m.v.

Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til regulativet kan efter affaldsbekendtgørelsen ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Indskærpelser af regulativet efter miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 3. Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven kan efter miljøbeskyttelsesloven, medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for Ankestyrelsen i den region, hvori kommunen er beliggende. Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag.

§ 7 Overtrædelse og straf

Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsens med bøde. Efter affaldsbekendtgørelsens § 101, stk. 2, kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller
2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Der kan efter affaldsbekendtgørelsen pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffeloven.

§ 8 Bemyndigelse

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til:

 • at træffe afgørelser efter dette regulativ samt foretage ændringer heri samt
 • at delegere disse kompetencer helt eller delvist til forvaltningen Teknik og Miljø. 5

§ 9 Ikrafttrædelse

Dette regulativ træder i kraft den 1. januar 2012.

Samtidigt med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende: Regulativ for erhvervsaffald i Herning Kommune. 1. juli 2010.

Således vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune den 12. december 2011.

Finn Stengel Petersen, Formand for Teknik- og Miljøudvalget
Eva Kanstrup, Direktør for Teknik og Miljø


§ 10.1 Hvad er dagrenovationslignende affald fra erhverv

Dagrenovationslignende affald er affald fra virksomheder, og omfattet af definitionen af dagrenovationslignende affald i affaldsbekendtgørelsen.

Eksempler på dagrenovationslignende affald er:

 • køkkenaffald og lignende letfordærveligt affald
 • hygiejneaffald
 • restaffald i form af kartoner til mælk, juice o.l., snavset papir, pap og plast m.v.
 • affald fra oprydning og rengøring

Sammenblandinger af dagrenovationslignende affald og andet forbrændingsegnet affald bliver karakteriseret som dagrenovationslignende affald.

Dagrenovationslignende affald omfatter ikke madaffald og kasseret fritureolie fra virksomhedskøkkener, når affaldsproducenten på egen foranledning frasorterer dette affald til genanvendelse.

Kasseret ikke-genanvendelig fritureolie må ikke bortskaffes via spildevand. Mindre mængder svarende til, hvad der produceres i en husholdning, skal emballeres f.eks. i tømte drikkevarekartoner og bortskaffes som dagrenovationslignende affald.

§ 10.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Herning Kommune med dagrenovationslignende affald.

§ 10.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisningsordning.

Virksomheden har pligt til at frasortere dagrenovationslignende affald. Virksomheden har pligt til:

 • enten at tilmelde virksomheden til den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation for husholdninger på vilkår som fastlagt i regulativ for affald fra husholdninger i Herning Kommune. Tilmelding sker ved henvendelse til Herning Kommune,
 • eller virksomheden skal træffe aftale med en affaldstransportør om indsamling af dagrenovationslignende affald. Affaldet skal opsamles i lukkede beholdere/containere og afleveres til forbrænding minimum en gang hver 14. dag. Transportøren skal være registreret i Affaldsregistret jævnfør affaldsbekendtgørelsens kap.15.. Virksomheden skal på anmodning fra Herning Kommune dokumentere, at der er en sådan aftale om indsamling og levering af det frasorterede affald.

Dagrenovationslignende affald fra erhverv anvises via L90 til forbrændingsanlæg efter eventuel omlastning på Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg eller på andet af Herning Kommune godkendt omlastningsanlæg.

Afregning for affaldets håndtering sker mellem affaldsproducent, transportør og forbrændingsanlæg/ omlastningsanlæg.


Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladser til modtagelse af affald.

§ 11.1 Hvem gælder ordningen for

Genbrugspladserne er forbeholdt husstande og virksomheder i Herning Kommune samt udenlandske virksomheder omfattet af § 4.

§ 11.2 Adgang til genbrugspladserne

Virksomheder har adgang til genbrugspladserne efter forudgående tilmelding til SMS-ordning jævnfør www.herning.dk/affald. Efter tilmeldingen har virksomheden adgang til pladsen efter at have løst en SMS-billet forud for hvert besøg. Personalet på pladsen har adgang til at kontrollere virksomhedens dokumentation for at have adgang til pladsen.

Kommunens hjemmeside www.herning.dk/affald oplyser beliggenhed og åbningstider for pladserne. Pladserne er lukket alle søn - og helligdage, 1. maj, 5. juni, 24. og 31. december.

Virksomheder må aflevere affald, der i karakter svarer til husholdningsaffald og er fra egen virksomhed.

Virksomheder har efter affaldsbekendtgørelsen adgang til pladserne i indregistrerede køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg og med en på køretøjet monteret trailer.

§ 11.3 Sortering på genbrugspladserne

Virksomheden har pligt til at sortere affaldet svarende til genbrugspladsens affaldsfraktioner og placere det sorterede affald i de tilsvarende containere/båse på genbrugspladsen. Anvisninger fra pladspersonalet skal følges. Kommunens hjemmeside www.herning.dk/affald oplyser, hvilke affaldsfraktioner, der kan afleveres på de enkelte pladser.

For tagplader gælder følgende regler for aflevering:

 • Kontakt personalet inden aflevering
 • Der må højst afleveres 10 tagplader pr. virksomhed pr. år
 • Knuste plader skal være pakket i to lag plastik og skal lægges i bigbags
 • Trailere må ikke fejes rene på genbrugspladsen.

Som udgangspunkt skal alle tagplader med fibercement afleveres som asbestholdige plader.

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladserne, skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Farligt affald skal så vidt muligt afleveres i originalemballagen.

Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges. Reglementet er skiltet på pladserne og fastsætter bl.a., at:

 • Virksomheden skal rydde op efter sig. Kost og skovl kan lånes af personalet.
 • Det er ikke tilladt virksomheder at klunse og fjerne affald fra pladsen.
 • Det er ikke tilladt at sætte affald udenfor pladsen. Overtrædelse af regulativet medfører bortvisning fra pladsen og kan føre til politianmeldelse. Udgifter til oprydning, kassation af containeres indhold m.v. kan kræves erstattet hos den ansvarlige virksomhed.

§ 11.4 Vægtbegrænsning

Den enkelte virksomhed må efter affaldsbekendtgørelsen maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året på genbrugspladserne. Dette gælder dog ikke for bærbare batterier og akkumulatorer, som defineret i batteribekendtgørelsen, samt affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger som defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen udsteder efter affaldsbekendtgørelsen kvittering for det modtagne farlige affald.

Farligt affald skal afleveres til pladsens personale, der skal veje og registrere affaldet før udstedelse af kvittering.


§ 12.1 Hvad er ikke-genanvendeligt farligt affald

Ikke-genanvendeligt farligt affald er affald, som er omfattet af definitionen af farligt affald i affaldsbekendtgørelsen, og som er ikke-genanvendeligt, bortset fra eksplosivt affald.

Ikke-genanvendeligt farligt affald er f.eks.:

 • Asbest, alle typer
 • Klinisk risikoaffald
 • Organiske, halogenfrie forbindelser
 • Organiske, halogenholdige forbindelser
 • Olieaffald jævnfør dog § 57 i affaldsbekendtgørelsen
 • PCB-holdigt affald
 • Tungmetalholdigt affald
 • Affald fra tømningsordning for olie- og benzinudskillere

§ 12.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Herning Kommune med ikke-genanvendeligt farligt affald.

§ 12.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisningsordning.

Sortering og klassificering

Virksomheden har pligt til at frasortere ikke-genanvendeligt farligt affald. Herning Kommune kan efter affaldsbekendtgørelsen give tilladelse til, at forskellige kategorier af farligt affald må fortyndes eller blandes med andet farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald.

Emballering

Emballagen skal være beregnet til formålet, tæt og med tætsluttende låg, så indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud. Det materiale, som emballagen er fremstillet af, må ikke kunne angribes af indholdet eller kunne indgå sundhedsfarlige eller på anden måde farlige forbindelser med dette. Emballagen skal være udformet, så hel eller delvis tømning kan ske på forsvarlig måde. Er der risiko for gasudvikling, skal der anvendes sikkerhedsspuns. Emballagen skal være tydeligt mærket med angivelse af indhold, EAK-kode og affaldsproducentens navn.

Opbevaring

Opbevaring af ikke-genanvendeligt farligt affald skal foregå ligeså sikkert som beskrevet i Herning Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Forskriften gælder for både råvarer og affald. Forskriften sætter yderligere vilkår, der supplerer de følgende bestemmelser om opbevaring af ikke-genanvendeligt farligt affald.

Opbevaring af farligt affald i flytbare beholdere herunder tromler og palletanke:

 • Farligt affald skal opbevares på tæt belægning uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand.
 • Oplagspladsen skal være afskærmet mod nedbør og indrettes f.eks. med fald, fordybning eller opkant, så en mængde, mindst svarende til indholdet af den største beholder, tilbageholdes ved spild eller lækage.
 • Bilakkumulatorer må dog opbevares i lukket, tæt, syrefast container uden afskærmning mod nedbør.

Opbevaring af farligt affald i tanke:

 • Overjordiske tanke til opbevaring af farligt affald skal være etableret på fast underlag. Tanken skal være udformet, så tømning kan foregå forsvarligt og være forsynet med sikkerhedsspuns, hvis der er risiko for overtryk.
 • Nedgravede tankanlæg må ikke etableres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Aftale om indsamling og behandling

Virksomheden skal træffe aftale med en affaldstransportør om indsamling og levering af det frasorterede affald til et affaldsbehandlingsanlæg. Virksomheden skal på anmodning fra Herning Kommune dokumentere, at der er en sådan aftale om indsamling og levering af det frasorterede affald.

Transportøren skal være registreret i Affaldsregistret jævnfør. affaldsbekendtgørelsens kap. 15. Affaldsbehandlingsanlægget skal have miljøgodkendelse til behandling af det leverede affald og indberette data til Affaldsdatasystemet jævnfør affaldsbekendtgørelsens kap. 13.

Afregning for håndtering af affaldet sker mellem affaldsproducent, transportør og behandlingsanlæg.

Særligt om PCB-holdigt affald

PCB-holdigt affald kan forekomme som fugemasse i vinduer og døre produceret før 1977, i gummilister, i bygningselementer bl.a. omkring vinduer og døre med PCB-holdig fugemasse m.m.

Virksomheden skal frasortere PCB-holdigt affald og holde det adskilt fra andet affald. PCB-holdigt affald kan leveres til forbehandling på affaldsbehandlingsanlæg med miljøgodkendelse til at forbehandle det leverede affald eller direkte til affaldsbehandlingsanlæg, der har miljøgodkendelse til at behandle det leverede affald.

Virksomheden skal overfor Herning Kommune dokumentere indholdet af PCB i affaldet. Affald, som indeholder mere end 50 mg PCB pr. kg., anvises til et affaldsbehandlingsanlæg, der har tilladelse til afbrænding af farligt affald, der indeholder PCB. Bl.a. vinduer og døre produceret før 1977 kan indeholde PCB i koncentrationer på mere end 50 mg. pr. kg.

Affald, som indeholder mindre end 50 mg PCB pr. kg., kan anvises til deponering på deponi, der har miljøgodkendelse til at modtage det pågældende affald. Forinden aflevering til deponering skal affaldsproducenten dokumentere overfor Herning Kommune, hvad affaldet indeholder.

Særligt om asbestaffald

Se nærmere om asbestaffald under ordning for deponeringsegnet affald, § 16.

Særligt om udtjente batterier og akkumulatorer

Der sondres mellem bærbare batterier, bilbatterier og industribatterier. Oplysninger om producentansvarsordningen kan fås hos DPA System, www.dpa-system.dk

Genbrugspladserne i Herning Kommune modtager jævnfør § 11 udtjente bærbare batterier og bilbatterier fra slutbrugere og fra distributører, som tilbyder slutbrugere at modtage udtjente bærbare batterier og bilbatterier.

Slutbrugere af industribatterier kan ved henvendelse til Herning Kommune få anvist håndtering af udtjente industribatterier, såfremt slutbrugeren ikke kan eller ønsker at aflevere udtjente industribatterier til producenten/ importøren.

Særligt om elektrisk og elektronisk affald undtaget fra producentansvar

Følgende gælder for virksomheder med affald af elektrisk og elektronisk udstyr undtaget fra producentansvar; DPA System oplyser om undtagelser på www.dpa-system.dk:

Virksomheden skal træffe aftale med en affaldstransportør om indsamling og levering af det frasorterede affald til et affaldsbehandlingsanlæg. Virksomheden skal på anmodning fra Herning 12 Kommune dokumentere, at der er en sådan aftale om indsamling og levering af det frasorterede affald.

Transportøren skal være registreret i Affaldsregistret jævnfør affaldsbekendtgørelsens kap. 15. Affaldsbehandlingsanlægget skal have miljøgodkendelse til behandling af det leverede affald og indberette data til Affaldsdatasystemet jævnfør affaldsbekendtgørelsen kap. 13. Afregning for håndtering af affaldet sker mellem affaldsproducent, transportør og behandlingsanlæg.

Mindre mængder af farligt affald (op til 200 kg. pr. år) kan afleveres på Herning Kommunes genbrugspladser. Mindre mængder skal afleveres efter behov, dog mindst 1 gang årligt. Eksplosivt affald skal efter affaldsbekendtgørelsen håndteres miljømæssigt forsvarligt ved en godkendt affaldsmodtager. Virksomheden skal sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andre kategorier af farligt affald eller blandes med ikke farligt affald, jævnfør affaldsbekendtgørelsens § 55.

Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at det farlige affald er forsvarligt emballeret. Virksomheden skal efter miljøbeskyttelsesloven efter anmodning fra kommunalbestyrelsen tilvejebringe dokumentation for, at farligt affald er korrekt klassificeret i overensstemmelse med bilag om listen over affald (EAK-koder) og bilag om farligt affald i affaldsbekendtgørelsen.


§ 13.1 Hvad er klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald er affald omfattet af EAK-koderne 18 00 00 - 18 02 00.

§ 13.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Herning Kommune med klinisk risikoaffald i den primære og sekundære sundhedssektor samt svineproducenter og minkavlere.

§ 13.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisningsordning.

Klinisk risikoaffald skal på den enkelte virksomheds ansvar og ved dennes foranstaltning frasorteres og holdes adskilt fra andet affald.

Klinisk risikoaffald opsamles i specielt mærkede beholdere eller engangsemballager på en sådan måde, at opsamlingen opfylder transportørens retningslinjer og affaldsbehandlingsanlæggets sorterings- og modtageregler.

Emballager med klinisk risikoaffald skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende.

Virksomheden skal træffe aftale med en affaldstransportør om indsamling og levering af det frasorterede affald til et affaldsbehandlingsanlæg. Virksomheden skal på anmodning fra Herning Kommune dokumentere, at der er en sådan aftale om indsamling og levering af det frasorterede affald.

Transportøren skal være registreret i Affaldsregistret jævnfør affaldsbekendtgørelsens kap. 15. Affaldsbehandlingsanlægget skal have miljøgodkendelse til behandling af det leverede affald og indberette data til Affaldsdatasystemet jævnfør affaldsbekendtgørelsens kap. 13.

Afregning for håndtering af affaldet sker mellem affaldsproducent, transportør og behandlingsanlæg.


§ 14.1 Hvad er ikke-genanvendeligt PVC-affald

PVC- materialer er plastmaterialer med indhold af klorerede forbindelser samt eventuelt tungmetaller og ftalater.

Ikke-genanvendelige PVC - produkter er f.eks.:

 • vinylgulve
 • tagfolier
 • kraftige presenninger
 • ventilationsslanger og armerede vand/luft-slanger 
 • gummistøvler, regntøj og anden blød PVC

§ 14.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Herning Kommune med affald i form af ikkegenanvendeligt PVC.

§ 14.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisningsordning.

Virksomheden har pligt til at frasortere ikke-genanvendeligt PVC-affald.

Virksomheden skal træffe aftale med en affaldstransportør om indsamling og levering af det frasorterede affald til deponering jævnfør § 16.

Virksomheden skal på anmodning fra Herning Kommune dokumentere, at der er en sådan aftale om indsamling og levering af det frasorterede affald.

Transportøren skal være registreret i Affaldsregistret jævnfør affaldsbekendtgørelsens kap.15.

Afregning for håndtering af affaldet sker mellem affaldsproducent, transportør og behandlingsanlæg.


§ 15.1 Hvad er forbrændingsegnet affald.

Forbrændingsegnet affald er affald omfattet af definitionen af forbrændingsegnet affald i affaldsbekendtgørelsen.

Eksempler på forbrændingsegnet affald er:

 • ikke-genanvendeligt pap og papir for eksempel voks-, paraffin-, bitumen- og oliebehandlet pap og papir, vådstærkt pap og papir, pap og papir, der er lamineret eller coated med plast pap og papir, der har været i forbindelse med levnedsmidler eller er tilsmudset på anden måde
 • blandingsprodukter af plast og papir/pap
 • brændbare møbler o.l. inventar
 • cementspånplader
 • linoleum
 • springmadrasser
 • tagpap/ murerpap
 • træbeton (troldtekt)
 • tæpper
 • uhærdet lak/lim

§ 15.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Herning Kommune med forbrændingsegnet affald.

§ 15.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisningsordning.

Virksomheden har pligt til at frasortere forbrændingsegnet affald.

Forbrændingsegnet affald skal som udgangspunkt opsamles i lukket materiel eller i materiel, der er overdækket. Herning Kommune kan i konkrete tilfælde vurdere, at overdækning ikke er nødvendig.

Virksomheden skal træffe aftale med en affaldstransportør om indsamling og levering af det frasorterede affald til det anviste forbrændingsanlæg. Virksomheden skal på anmodning fra kommunalbestyrelsen dokumentere, at der er en sådan aftale om indsamling og levering af det frasorterede affald. Transportøren skal være registreret i Affaldsregistret jævnfør affaldsbekendtgørelsens kap 15.

Afregning for håndtering af affaldet sker mellem affaldsproducent, transportør og behandlingsanlæg.

Forbrændingsegnet affald anvises via L90 til forbrændingsanlæg, evt. med forbehandling og omlastning på Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg eller andet lokalt omlastningsanlæg godkendt af Herning Kommune. Affaldsbehandlingsanlæggets sorterings- og modtagekrav skal følges. Det kan f.eks. gælde krav om mål på affaldet, separat levering eller anvisning til neddeling f.eks. for springmadrasser.

Hvis forholdene nødvendiggør det, kan forbrændingsegnet affald anvises til midlertidig oplagring. Affaldet skal derfor opfylde affaldsbehandlingsanlæggets krav til affald egnet til balning, dvs. være frasorteret dagrenovationslignende og fordærveligt affald. Affaldsproducent og transportør skal være opmærksom på, at anvisning til balning kan ske med 1 dags varsel.

Hvis affaldsproducentens forbrændingsegnede affald ikke opfylder anlæggets sorterings- og modtageregler eller ikke kan modtages uden forudgående behandling, kan Herning Kommune påbyde affaldsproducenten at afhjælpe forholdet eller behandle affaldet efter særlige retningslinjer.

Herning Kommune eller Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg (www.ostdeponi.dk) kan kontaktes for yderligere oplysninger om krav til sortering, levering og forbehandling af forbrændingsegnet affald.

Særligt om imprægneret træ egnet til forbrænding med energiudnyttelse

Imprægneret træ egnet til forbrænding med energiudnyttelse anvises til forbehandling herunder eventuel nødvendig neddeling på affaldsbehandlingsanlæg godkendt til håndtering af det pågældende affald med efterfølgende nyttiggørelse med udnyttelse af træets energiressource på anlæg godkendt til behandling af det pågældende affald.

Særligt om ikke-genanvendeligt affald fra fedtudskillere

Tømning og kontrol af fedtudskillere skal ske i henhold til vilkår i virksomhedens tilslutningstilladelse. 16 Ikke-genanvendeligt affald fra fedtudskillere anvises til Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg til forbehandling (afvanding) og efterfølgende levering som forbrændingsegnet affald.

Særligt om afbrænding af haveaffald i landzone

Herning Kommune kan give tilladelse til afbrænding i landzone af haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald fremkommet i landzone fra naturplejeprojekter, gartnerier m.v. Herning Kommune kan sætte nærmere vilkår for afbrændingen, herunder at afbrændingen ikke må være til gene for omgivelserne og skal ske i overensstemmelse med krav i anden lovgivning bl.a. brandbestemmelserne.


§ 16.1 Hvad er deponeringsegnet affald

Deponeringsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af deponeringsegnet affald i affaldsbekendtgørelsen.

Eksempler på deponeringsegnet affald er:

 • asbestaffald: cementbunden fibercement (eternit) og skifer, asbestholdig, cementbunden; stabelbare plader fibercement (eternit) og skifter, asbestholdig, cementbunden, itugåede plader bløde, asbestholdige plader asbestholdigt affald fra tagrensning
 • aske
 • glas: spejle, ildfast glas, keramisk glas, tom glasemballage fra medicin
 • glaserede emner: fliser, tegl, klinker, porcelæn, keramik, farvet sanitet
 • glasfiber
 • imprægneret træ, ikke egnet til forbrænding med energiudnyttelse og ikke omfattet af bestemmelser om PCB-holdigt affald, der udelukker deponering
 • lertøj
 • mineraluld/ stenuld: ikke-genanvendelig - opfej, indendørs hhv. udendørs
 • PVC, ikke-genanvendeligt jævnfør § 14, f.eks. vinylgulve tagfolier kraftige presenninger ventilationsslanger og armerede vand/luft-slanger gummistøvler, regntøj og anden blød PVC
 • sand fra sandfang

§ 16.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle virksomheder i Herning Kommune med deponeringsegnet affald

§ 16.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisningsordning.

Virksomheden har pligt til at frasortere deponeringsegnet affald. Affaldsbehandlingsanlæggets sorterings- og modtageregler skal følges herunder krav om levering i separate læs af f.eks. asbestaffald, aske og sand fra sandfang. Herning Kommune eller Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg (www.ostdeponi.dk) kan kontaktes for oplysninger om krav til sortering, levering og forbehandling af deponeringsegnet affald.

Virksomheden har ansvaret for at aftale transport og levering af affaldet til deponering med en affaldstransportør. Transportøren skal være registreret i Affaldsregistret jævnfør affaldsbekendtgørelsens kap 15. Virksomheden skal på anmodning fra Herning Kommune dokumentere, at der er en aftale om indsamling af deponeringsegnet affald mellem virksomheden og en transportør.

Affald til deponering anvises til Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg. Østdeponi modtager, deklarerer og omlaster affald til deponering for Deponinet.dk

Afregning for håndtering af affaldet sker mellem affaldsproducent, transportør og affaldsbehandlingsanlæg.

Særligt om asbestaffald

Asbestholdige byggematerialer, hele og brudte tagplader samt støvende asbest anvises til Østdeponi, der leverer affaldet til deponering via Deponinet.dk. Tagplader bliver som udgangspunkt behandlet som asbestholdige plader og skal emballeres efter Østdeponis modtageregler, med mindre andet forinden aflevering er aftalt med Østdeponi.


§ 17.1 Hvad er slam fra spildevandsanlæg

Ordningen omfatter slam fra behandling af byspildevand på spildevandsanlæg.

§ 17.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle spildevandsanlæg under Herning Vand A/S.

§ 17.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en anvisningsordning.

 


Kontaktinfo

Genbrug og Affald

Tlf.: 96288080
Send e-mail

Åbningstid / telefontid:
Mandag-torsdag: 8.30-14.00
Fredag: 8.30-12.00

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail