Affaldsregulativ for jord

Vores affaldsregulativ for jord beskriver de regler, der gælder for området. Regulativet er politisk vedtaget.

§1 - Indledning

Regulativet fastlægger regler for jord, der er affald jf. § 19 stk. 2 i affaldsbekendtgørelsen, samt regler for opkrævning af gebyr vedrørende jord, der er affald. For anmeldepligtig jord henvises endvidere til Jordflytningsregulativet for Herning Kommune.

§2 - Definitioner

Al jord, som indehaveren skiller sig af med, agter at skiller sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med, er affald.

§3 - Lovgrundlag og regulering

Lov nr. 358 af 6. juni 1991 jf. l Lovbekendtgørelsen nr. 879 af 26. juni 2010 om Miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).

Lov nr. 370 af 2. juni 1999 jf. lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009 om Forurenet jord (Jordforureningsloven).

Bekendtgørelse nr. 224 af den 07-03-2011 om Affald (Affaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse nr. 1479 af den 12-12-2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Jordflytningsbekendtgørelsen) .

Jordflytningsregulativ for Herning Kommune af 25-08-2008.

§4 - Anmeldepligt ved jordflytning og anvisning af jord

Jord, der er anmeldepligtig iht. Jordflytningsbekendtgørelsen og Herning Kommunes Jordflytningsregulativ, skal anmeldes til kommunen og anvises til jordmodtager af kommunen. Anvisningen sker via anmeldeskema i Jordflytningsregulativ for Herning Kommune.

Stk. 2

Jord, der ikke er anmeldepligtig iht. Jordflytningsbekendtgørelsen og Herning Kommunes Jordflytningsregulativ, kan anvises til jordmodtager. Anvisningen sker via anmeldeskema i Jordflytningsregulativ for Herning Kommune.

§5 - Gebyrer

Kommunalbestyrelsen skal opkræve et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med planlægning og administration iht. dette regulativ og Jordflytningsregulativ for Herning Kommune jf. § 48, stk. 1 i lov om miljøbeskyttelse og § 58 stk. 1 i affaldsbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen kan opkræve gebyr til dækning af dens omkostninger i forbindelse med aflevering af jord på kommunens genbrugsplads jf. § 48 i lov om miljøbeskyttelse og § 58 stk. 1 i affaldsbekendtgørelsen.

§6 - Tilsyn

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at regulativets bestemmelser overholdes jf. jordforureningslovens § 65 og miljøbeskyttelseslovens § 65.

§7 - Klage

Kommunalbestyrelsens afgørelser iht. regulativet kan ikke indbringes til anden administrativ myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsens § 101 og jordflytningsbekendtgørelsens § 18.

§8 - Overtrædelse og straf

Overtrædelse straffes iht. § 19 i jordflytningsbekendtgørelsen og § 102 i affaldsbekendtgørelsen.

§9 - Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft den 1. januar 2012.

Vedtaget af Herning Kommunes Kommunalbestyrelse den 13. december 2011.