Affaldshåndteringsplan 2015-2024

Alle kommuner skal lave en 12-årig plan for håndtering af affald. Det sker hvert 6. år - og du finder vores her.

I Herning Kommunes "Affaldshåndteringsplan 2015-2024" ser vi på, hvordan vi kan udnytte affaldet bedre. Det gælder populært sagt om at genbruge mest muligt - og brænde og deponere mindst muligt. Vi vil nemlig gerne se affald som en ressource i stedet for et spildprodukt.

Planen fastlægger overordnet, hvordan vi kan håndtere affaldet fra husholdninger og kommunens egne virksomheder og institutioner. Kommunen skal ikke planlægge for erhvervsaffald. Det indgår derfor kun i mindre grad i planen.

Affaldshåndteringsplanen har tre fokusområder

 • Bedre sortering
 • Mere effektiv og miljøvenlig indsamling
 • Bedre affaldsbehandling og afsætning

Affaldshåndteringsplaner er kommunernes redskab til at gøre status for affaldshåndteringen og vurdere behovet for nye målsætninger og initiativer.

Planerne sætter dermed retningen for de kommende års arbejde inden for området.

Herning Kommunes affaldshåndteringsplan er udarbejdet på baggrund af:

 • Den nationale ressourcestrategi "Danmark uden affald", der slår fast, at Danmark brænder for meget affald af. De nationale mål er, at vi i langt højere grad ser affald som en ressource, der kan genbruges og genanvendes. Vi skal væk fra at betragte affald som et spildprodukt.
 • Herning Kommunes intentioner på affaldsområdet.

Med denne plan ønsker Herning Kommune at sætte fokus på:

 1. Bedre sortering.
  Målet er 37% genanvendelse fra husholdninger i 2018 og 50% i 2022 samt øget genanvendelse fra de kommunale institutioner og øvrige virksomheder i kommunen.
 2. Mere effektiv og miljøvenlig indsamling.
  Målet er mindre og mere miljøvenlig transport af affaldet i kommunen
 3. Bedre affaldsbehandling og afsætning.
  Målet er bedst mulig genanvendelse for pengene ved at følge markedet og overveje nye teknologier.

Planlagte initiativer, 2015-2018

 • Udskiftning af affaldsbeholdere ved husstandene.
 • Forsøg med udsortering af metal og papir i èn 2-delt beholder i et udvalgt område.
 • Genbrugspladsernes indretning skal gennemgås og optimeres - herunder skal Nederkærgård Genbrugsplads, Herning opgraderes.
 • Undersøge muligheden for etablering af en ny genbrugsplads i Sunds.
 • Åbningstiderne på de 8 genbrugspladser skal harmoniseres.
 • Forsøgsordning vedr. søndagsåben i sommerhalvåret på Nederkærgård gøres permanent.
 • Kompetenceløft af medarbejdere på genbrugspladserne.
 • Storskraldsordninger ved etageejendomme skal ensrettes.
 • Glascontainere skal gradvist udskiftes til nedgravede løsninger.
 • Etablering af fællesforening for velgørende organisationer, som kan aftage genbrugseffekter fra genbrugspladserne.
 • Udvikling af skoletjenesten.
 • Adfærdspåvirkende og informations kampagner - f.eks. sortering af problemaffald.
 • Udvikling af hjemmeside og selvbetjeningsløsninger.
 • Følge markedet for bedst mulig afsætning.
 • Følge udviklingen af behandlingsteknologier.

Nedenstående skal undersøges og afklares

 • Videreudvikling af tværkommunale samarbejder, herunder fusion af fælleskommunale selskaber.
 • Muligheder for udsortering af plast ved husstandene, samt muligheder for genanvendelse.
 • Muligheder for udsortering af organisk affald ved husstandene samt muligheder for genanvendelse.

I Regeringens ressourceplan "Danmark uden affald" lægges op til, at kommunerne etablerer nye ordninger, så der på landsplan genanvendes 50 % af udvalgte fraktioner fra husholdninger.

Med de nuværende ordninger i Herning Kommune, hvor der indsamles papir ved husstandene og glas i centralt opstillede glascontainere samt plast, metal og pap på genbrugspladserne, genanvendes

til sammenligning 34 %. For at nå det nationale mål på 50 % er det nødvendigt at indføre husstandsindsamling af plast og metal og ikke mindst det organiske affald.

Herning Kommunes mål for øget genanvendelse af husholdningsaffaldet opdeles i en 2-trins model:

2018 mål

37 % genanvendelse af husholdningsaffald. Målet forventes opnået ved husstandsindsamling af genanvendeligt metal. Husstandsindsamling af plast afventer stillingtagen til om sortering skal ske i regi af det fælleskommunale affaldsselskab Østdeponi eller anden aftager.

Ved etablering af sorteringsanlæg kan plast og metal indsamles i samme rum i den to delte beholder og efterfølgende sorteres i rene fraktioner.

2022 mål

50 % genanvendelse af husholdningsaffald. Målet forventes opnået ved genanvendelse af organisk affald fra husstandene.

Inden da gennemføres undersøgelse af muligheder for udsortering af organisk affald fra restaffaldet uden kildesortering samt afsætning og genanvendelse af det organiske affald i biogasanlæg.

Planlagte initiativer

Private husstande

Målet forventes nået ved at udskifte den nuværende affaldsbeholder til papir med en dobbeltbeholder til papir, metal og evt. senere plast (fra 2018) og den nuværende beholder til dagrenovation med en dobbeltbeholder til restaffald og organisk affald (fra 2022).

Etageejendomme

Målet forventes nået ved at opstille ekstra beholdere til metal (fra 2018) og organisk affald (fra 2022) - eventuel helt eller delvist nedgravet, hvor det er relevant af hensyn til pladsforhold.

Forsøg

Der skal udvælges et parcelhusområde, hvor borgerne i en forsøgsperiode udsorterer papir og metal i én 2-delt beholder. Det undersøges desuden, om indsamling af metal skal udvides til indsamling af blandet plast og metal, samt om der skal indgås lokalt samarbejde om etablering af et sorteringsanlæg hertil.

Glas vil fortsat blive indsamlet i centralt opstillede containere og pap vil fortsat blive indsamlet dels på genbrugspladserne eller i containere opstillet i byrummet.

Der gennemføres desuden forsøg ved etageejendomme med henblik på at optimere sorteringen.

Undersøge muligheden for mere sortering

Da der på nuværende tidspunkt er usikkerhed om, hvilke sorteringsanlæg der etableres i regi af Østdeponi, er det planen at starte med ny husstandsindsamling af metal samt fortsætte med indsamling af papir. Ved at indsamle disse to materialer i en dobbeltkammer beholder kildesorterer borgerne materialerne, så der ikke efterfølgende er behov for yderligere sortering, inden det afsættes til anlæg, der kan oparbejde materialerne.

For at få mere affald til genanvendelse skal det gøres nemt for borgerne at komme af med affaldet. Det er både miljømæssigt og økonomisk fornuftigt at indsamle flere affaldstyper ved husstanden, men der er også en begrænsning i, hvor mange beholdere der kan opstilles ved den enkelte husstand.

Så hvis der ønskes indsamling af yderligere fraktioner som f.eks. plast vil det være en fordel at indsamle det blandet i samme beholder som metalaffaldet og sortere det efterfølgende.

Erfaringer viser, at det er muligt at sortere en blandet fraktion af tørre genanvendelige materialer i et automatisk sorteringsanlæg og opnå en meget god kvalitet af det udsorterede, således at materialerne kan bruges igen.

Det er nødvendigt, hvis vi også fremover skal kunne imødekomme efterspørgslen på materialer og råstoffer. Med stigende råvarepriser er det også en god forretning at få udsorteret mere til genanvendelse.

Organisk affald

Herning Kommune har tidligere husstandsindsamlet organisk affald til bioforgasning, hvilket blev opgivet pga. manglende miljøfordele. Det undersøges derfor, forinden etablering af ny indsamling af organisk affald senest 2022, hvilke nye muligheder, der findes for at indsamle og udnytte organisk affald fra husholdninger.

Det forventes, at der i nærmeste fremtid kommer yderligere afklaring på den optimale tekniske og organisatoriske løsning på håndtering af organisk husholdningsaffald. Der arbejdes bl.a. med teknologier, der kan udsortere det organiske affald fra restaffaldet. Det overvejes, om Herning Kommune vil deltage i forsøg, der kan fremme denne teknologi.

Tid til at drage erfaring fra andre kommuner

Samtidig med gennemførelse af en forsøgsordning i Herning Kommune skal der inddrages erfaringer fra andre kommuner, som har etableret lignende ordninger, samt i samarbejde med Østdeponi undersøge muligheden for at afprøve forskellige teknologier til sortering af affald. Det er bl.a. teknologier, der benyttes i USA samt nye robotteknologier, der kan erstatte manuel sortering.

Genbrugspladserne

Genbrugspladserne skal fremstå indbydende og borgervenlige. Det skal være nemt for borgerne at sortere affaldet, og pladspersonalet skal være klædt på til at kunne give råd og vejledning.

Gennem løbende kompetenceudvikling af pladspersonalet skal borgerservicen øges på genbrugspladserne, og borgernes kendskab til sortering af de enkelte affaldsfraktioner skal øges via kampagner og fokusuger.

Mængden af affald, som på grund af fejlsortering går til deponi i stedet for til genanvendelse, skal reduceres. Der vil i planperioden bl.a. blive gennemført forsøg med forsortering af affald inden deponering.

Fællesforening for genbrug

Herning Kommune vil etablere en fællesforening for velgørende foreninger, som kan stå for at afhente og sælge genbrugsting fra genbrugspladserne. Som udgangspunkt skal foreninger kunne optages, hvis formålet er at indsamle penge til humanitære og almennyttige formål som

 • Socialt arbejde for værdigt trængende
 • Sygdomsbekæmpelse
 • Ulandsaktiviteter
 • Aktiviteter for børn og unge i Herning Kommune

Der skal udarbejdes en samarbejdsaftale, som definerer foreningens ansvar. Blandt andet skal der etableres en turnusordning blandt foreningens medlemmer.

Skoletjenesten

Borgernes viden om sortering skal også underbygges ved at kommunen tilbyder undervisning i børnehøjde og besøg på genbrugspladsen til alle folkeskoleklasser (primært 3. og 4. klasse) Gennem leg, opgaver og indsigt skal børnene lære, hvordan de kan minimere, genbruge og genanvende familiens affald.

På den måde kan børnene gøres til ambassadører for bedre sortering i hjemmet. Skoletjenesten kan bl.a. udvikles gennem Løvbakke Natur- og Læringscenter.

Affald fra kommunale institutioner

Alle kommunens institutioner skal sortere affaldet som i husholdningerne, og dermed gøre affaldssortering til en naturlig del af hverdagen. Der er mange institutioner og virksomheder inden for forskellige områder som f.eks. undervisning, dagpasning, hjemmepleje, døgninstitutioner, administration og entreprenøraktiviteter.

Affaldsproduktionen fra disse institutioner er både stor og mangeartet, afhængig af den enkelte institutions konkrete aktiviteter og praksis i forhold til håndtering og sortering af affald, og det skal sikres, at de ansatte og brugerne på alle institutioner har mulighed for at sortere affaldet, og dermed bidrage til en bedre ressourceudnyttelse.

Erhverv

Virksomheder skal ligesom borgerne sortere deres affald. Der er stadig et potentiale for at gøre det endnu bedre.

I henhold til affaldsbekendtgørelsen, må Herning Kommune ikke indsamle kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald. Herning Kommune vil i stedet gennem dialog og information til virksomheder sikre, at mere affald fra virksomhederne udsorteres til genanvendelse.

Bygningsaffald

Herning kommune vil stille relevante krav og føre tilsyn med håndtering og sortering af affald i forbindelse med bygge- og nedrivningstilladelser, så det sikres, at miljøfarlige stoffer som f.eks. PCB udsorteres til destruktion.

Ligeledes vil muligheder, fordele og ulemper ved genbrug af byggeaffald til samme oprindelige formål blive vurderet.

 


Det skal undersøges, om kapaciteten af genbrugspladser svarer til behovet, og om placeringerne er hensigtsmæssige i forhold borgerens transport af affald.

Genbrugspladsernes indretning skal ensrettes, og det skal undersøges, om åbningstiderne på genbrugspladserne er hensigtsmæssige i forhold til service og økonomi. Miljøhensyn til de biler, der indsamler affald, herunder renovationsbiler, storskraldsbiler og biler der kører med affaldscontainere, vægtes højt .

Ved ny indkøb af biler til genbrug- og affaldsområdet, skal motorerne som minimum være nyeste EURO-norm eller de kan være drevet af alternative brændstoffer. Mulighederne for at etablere flere nedgravede beholdere ved etageboliger skal undersøges.

Større beholdere skal tømmes færre gange og derved spares miljøet for udledning af CO2.


Afsætning af det indsamlede genanvendelige affald skal afsættes til driftssikre miljørigtige løsninger. I samarbejde med Østdeponi eller andre samarbejdspartnere skal markedet for afsætning af affald løbende følges for at opnå bedst mulig genanvendelse for borgernes penge. Det er ikke nok, at borgere og virksomheder sorterer korrekt, og at materialerne bliver hentet på en miljøvenlig måde.

Modtageanlæggenes håndtering af affaldet har også stor betydning for, hvor mange ressourcer, der kan hentes ud af affaldet. Det er desuden et mål, af hensyn til lokale arbejdspladser,at fastholde muligheden for lokal afsætning af genanvendelige fraktioner. I øjeblikket er der mulighed for lokal afsætning af papir og metal.

Nye behandlingsteknologier

I samarbejde med Østdeponi eller andre samarbejdspartnere skal udviklingen af behandlingsteknologier følges for at sikre, at kommunens affald behandles miljømæssigt mest optimalt. Ligeledes skal det løbende vurderes, om der er grundlag for selv at etablere anlæg til sortering af affald.


Planen afløser Herning Kommunes affaldsplan 2009-2012. Derudover er der på baggrund af nye nationale regler for organisering af affaldssektoren i 2010, gennemført regler for virksomheders adgang til, og betaling for adgang til genbrugspladserne samt standardregulativer og indberetninger til nyt affaldsdatasystem.

Del 2 af Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan er opbygget med udgangspunkt i de ordninger som planen omhandler. 

Nationale regler Affaldsbekendtgørelsen

Planen er udarbejdet i henhold til affaldsbekendtgørelsen1 , som forpligter kommunerne til at udarbejde en affaldsplan, der rækker 12 år frem i tiden. Planen skal revideres mindst hvert 6. år, og tage udgangspunkt i "Ressourceplan for affaldshåndtering".

Denne affaldshåndteringsplan er ikke gældende i 6 år. Dette skyldes bl.a. regeringens sene udmelding på ressourceområdet.

På baggrund af kortlægning og status for den nuværende affaldshåndtering, skal kommunen sætte mål op for de kommende års arbejde med affald fra både husholdninger og erhverv.

Affaldsplanen skal indeholde tre dele - en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel.

Kortlægningsdelen skal indeholde en kortlægning af affaldsmængderne og udviklingen af dem, forskellige prognoser, en redegørelse for kommunale ordninger og forskellige anlæg.

Målsætningsdelen skal indeholde kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet frem til 2018. Her beskrives blandt andet hvad Herning Kommune vil gøre, for at opnå en bedre genanvendelse af dagrenovationen.

Planlægningsdelen er primært et arbejdsredskab for kommunen. Der er udarbejdet en liste over de primære tiltag, der på nuværende tidspunkt er planlagt frem til og med 2018.

Forslag til affaldsplanen skal offentligt annonceres med en høringsfrist på minimum 8 uger,med det formål at give mulighed for, at borgere, virksomheder organisationer mm. tidligt og på en effektiv måde kan udtale sig inden planen vedtages. Borgerne vil også få mulighed for at kommentere på affaldsplanen via Facebook.

Den nationale Ressourceplan for affaldshåndtering.

Der sættes fokus på, at affald skal ses som en ressource. Ressourcerne skal udnyttes bedst muligt, så værdien af materialerne ikke går tabt. Til at støtte op om dette er der fastlagt flg. overordnede mål for affaldshåndteringen:

Husholdninger

Dagrenovation samt papir- og emballageaffald
 • Mindst 50 % af den samlede mængde forbrændingsegnede husholdningsaffald, herunder den organiske del af dagrenovationen, samt træ, papir- og emballageaffald skal indsamles til genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse fra 2022.
Målet skal nås på landsplan, og kan afviges i de enkelte kommuner, hvis der kan argumenteres for, at der er valgt en miljømæssig mere fornuftig løsning.

Elektronikaffald

 • Elskrotdirektivets målsætninger fremrykkes for Danmarks vedkommende: 75 % af den gennemsnitlige, markedsførte elektronikmængde til husholdninger skal indsamles med henblik på genanvendelse allerede fra 2018.

Alle  - Haveaffald

 • Den næringsfattige del af indsamlet have/parkaffald skal udsorteres med henblik på energiudnyttelse ved forbrænding, og den bløde, næringsrige andel skal udsorteres med henblik på bioforgasning fra 2018. Således skal sammenlagt 25 % af haveaffaldet energiudnyttes fra 2018, Der må maksimalt deponeres 2 %.

Batterier

 • Batteridirektivets målsætning skærpes for Danmarks vedkommende: 55 % af de bærbare batterier skal indsamles med henblik på genanvendelse fra 2018 5

Bygge- og anlægsaffald

 • Materialer i mindst 70% af den samlede mængde bygge- og anlægsaffald anvendes til nye formål (nyttiggørelse). Der skal samtidig sikres en bedre kvalitet i genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald.

Shredderaffald

 • 70% nyttiggørelse fra 2018 af den samlede mængde shredderaffald i kommunen

Fosfor i spildevandsslam

 •  80% genanvendelse fra 2018 af den samlede mængde fosfor i spildevandsslam.

Servicesektoren

 • 70% genanvendelse af papir, pap, glas, metal og plastemballage fra 2018
 • 60% genanvendelse af organisk affald fra 2018
Med fokus på ovenstående mål, skal prioriteringen ske i henhold til affaldshierarkiet.
 • Affaldsforebyggelse
 • Forberedelse med henblik på genbrug
 • Genanvendelse
 • Anden nyttiggørelse
 • Bortskaffelse

Affaldshierarkiet kan fraviges for særlige affaldsstrømme, hvis fravigelsen er begrundet i en livscyklusbetragtning. Anvendelsen af affaldshierarkiet og fravigelsen herfra skal ske med henblik på at opnå det bedste samlede miljømæssige resultat.

Kommunale planer og politikker

Den kommunale affaldshåndteringsplan skal spille sammen med kommunens overordnede planer og politikker.

Herning Kommuneplan 2013-2024

Herning Kommunes strategi for en bæredygtig udvikling har som overordnede mål at

 • Skabe en bredt forankret bæredygtig udvikling i hele Herning Kommune
 • Skabe et fælles grønt ansvar blandt borgere, erhvervsliv og kommune gennem konkrete handlingsorienterede aktiviteter og projekter i et bredt samarbejde
 • Integrere bæredygtighed i alle kommunens forvaltninger og aktiviteter
 • Dokumentere en årlig udvikling og målopfyldelse i forhold til vores grønne forpligtelser: Klimakommuneaftalen, Kurveknækkeraftalen og Partnerskab for grønne indkøb.
 • Vise en årlig udvikling hen i mod kommunens grønne mål i egne eksisterende planer og politikker, så som: Klimaplanen, Naturpolitikken, Affaldsplanen mm.

I Kommuneplanen3 har Byrådet fastlagt som mål for affaldsområdet, at

 • Indsatsen på affaldsområdet bidrager til at reducere miljøbelastningen og tabet af ressourcer fra den samlede affaldshåndtering
 • Affaldsvirksomheder håndterer og behandler affald, så spild af ressourcer og miljøbelastning løbende minimeres.
 • Mængden af forbrændingsegnet affald fra husholdninger reduceres med 30% fra 2018 i forhold til 2010. Grundlaget for målingerne baseres på mængderne af småt brændbart på genbrugspladserne.
 • 25% plastik genanvendes og 20% metal genanvendes fra husholdninger fra 2018 i forhold til potentialet.

Byrådet vil arbejde for sit mål ved, at

 • Sikre kommunens affaldsproducenter adgang til tilstrækkelig kapacitet til forbrænding og deponering gennem fortsat medlemskab af affaldssamarbejder
 • Udarbejde Affaldsplan 2014-2024 med fokus på
  • sammenhæng med den nationale ressourcestrategi og kommunens klimatilpasningsplan
  • information og kommunikation med borgere og erhverv om affaldets sammenhæng med produktion og forbrug og deres muligheder for at begrænse miljøbelastning og tab af ressourcer fra affald
  • Information gennem skoletjeneste

Miljøvurdering

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan er omfattet af § 3 i bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer, og kommunen skal derfor jf. § 4 vurdere og træffe afgørelse, om planen er omfattet af kravet om udarbejdelse af en miljøvurdering forud for godkendelse.

Herning Kommune har i en screening vurderet, at affaldshåndteringsplanen ikke medfører nogen væsentlig påvirkning på det omkringliggende miljø, og der er derfor ikke foretaget yderligere miljøvurdering. Screeningsskemaet er vedlagt som bilag til affaldshåndteringsplanen.

Godkendelse

Planen skal sendes i offentlig høring i 8 uger, før endelig vedtagelse i Byrådet. 


Affaldsområdet er placeret under Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen varetages af Genbrug og Affald i Teknik og Miljø.

Affaldsordninger for private

Dagrenovation (indsamlingsordning)

Beholdere til forbrændingsegnet affald (henteordning): Indsamling udliciteret Reparation og udkørsel af beholdere/Genbrug og Affald.

Beholdere til aviser og ugeblade (henteordning): Indsamling udliciteret Reparation og udkørsel af beholdere/Genbrug og affald.

Glas-flaskestationer (bringeordning): Indsamling udliciteret Aftale med Drift om renholdelse af pladserne Pap- containere (bringeordning) Indsamling udliciteret.

Storskraldsordning (indsamlingsordning)

Enfamilieboliger (henteordning): Indsamling udliciteret.

Etageejendomme med fællesordning (henteordning): Aftale med Drift om indsamling.

Modtagelse og sortering: Aftale med Drift om modtagelse og sortering.

Genbrugspladser (indsamlingsordning)

Stakroge Genbrugsplads (bringeordning): Aftale med Stakroge Borgerforening om den samlede drift.

Haderup Genbrugsplads (bringeordning): Aftale med frivillige spejderforening om pasning af pladsen.

Grøn plads, Sunds (bringeordning): Aftale med privat entreprenør om pasning og kørsel.

Øvrige pladser (bringeordning): Drift og pasning/Genbrug og affald Transport er dels Genbrug og affald, dels private entreprenører.

Farligt affald (indsamlingsordning)

Problemaffaldskasse (henteordning): Indsamling udliciteret Sortering/Genbrug og affald.

Etageejendomme (henteordning): Indsamling udliciteret.

Genbrugspladser (bringeordning): Indsamling udliciteret.

Apoteker (bringeordning): Indsamling udliciteret.

Affaldsordninger for erhverv

Anvisningsordninger

Forbrændingsegnet affald og Deponiaffald: Anvisningspligt.

Genanvendeligt affald: Ikke anvisningspligt.

Genanvendeligt erhvervsaffald

Genbrugspladser (bringeordning/betaling pr. besøg): Drift og pasning/Genbrug og affald Transport er dels Genbrug og affald, dels private entreprenører.

Ordningerne er fastsat i standardregulativer, som er offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside (www.mst.dk). De enkelte ordninger er nærmere beskrevet under afsnit om affald fra private og affald fra erhverv.

Styringssystem

Genbrug og Affald benytter edb-systemet Affaldsweb i administrationen af ordninger, renovatører, gebyrer m.m. Affaldsweb opsamler f.eks. alle data i dagrenovationsordningen som f.eks. til - og afmeldinger, manglende tømninger, indsamlede mængder pr. beholder og kommunikation til og fra renovatør og borger.

Bestilling af storskrald foregår via Affaldsweb og er også lavet som en selvbetjeningsløsning. Affaldsweb benyttes også som grundlag for opkrævning af renovationsgebyret og til indberetning af affaldsmængder.

Kommunale modtageranlæg

Omlastestation

I 2012 etablerede Genbrug og Affald en omlastestation til forbrændingsegnet affald fra private og erhvervsvirksomheder.

Omlastestationen er placeret sammen med kommunens største genbrugs-plads Nederkærgård, som ligger centralt i kommunen. Omlastestationen modtager dagrenovationen fra private husstande, stort og småt brændbart fra genbrugspladserne, samt forbrændingsegnet affald fra erhverv. Omlastestationens miljøgodkendelse er fra 2. januar 2013. Derudover ejer Genbrug og Affald følgende genbrugspladser:

Kibæk Genbrugsplads

Kibæk Genbrugsplads er 4.900 m2 , ca. 20 containere samt faciliteter til håndtering af farligt affald. Genbrugspladsens miljøgodkendelse er fra 28. september 2010. Tilslutningstilladelsen er fra 20. september 2010.

Sønder Felding Genbrugsplads

Sønder Felding Genbrugsplads er 4.250 m2 , ca. 20 containere samt faciliteter til håndtering af farligt affald. Genbrugspladsens miljøgodkendelse er fra 28. juni 2011. Tilslutningstilladelsen er fra 7. februar 2011.

Aulum Genbrugsplads

Aulum Genbrugsplads er 5.100 m2 , ca. 20 containere samt faciliteter til håndtering af farligt affald. Genbrugspladsens miljøgodkendelse er fra 7. august 2013. Tilslutningstilladelsen er fra 27. juni 2014.

Sørvad Genbrugsplads

Sørvad Genbrugsplads er 2.050 m2 , ca. 10 containere samt faciliteter til håndtering af farligt affald. Genbrugspladsens miljøgodkendelse er fra 29. juni 2009. Tilslutningstilladelsen er fra 30. september 2009.

Ørnhøj Genbrugsplads

Ørnhøj genbrugsplads er 2.000 m2 , ca. 10 containere samt faciliteter til håndtering af farligt affald. Genbrugspladsens miljøgodkendelse er fra 15. juni 2009.Tilslutningstilladelsen er fra 30. september 2009. Genbrug og Affald lejer arealer til følgende genbrugspladser:

Nederkærgård (genbrugspladsen i Herning)

Nederkærgård er Herning Kommunes største genbrugsplads, som rummer alle fraktioner. Genbrugspladsens miljøgodkendelser: 11 Miljøgodkendelse af 28. maj 2003 Tillægsgodkendelse af 29. september 2003 til håndtering af have-parkaffald.

Vildbjerg Genbrugsplads

Vildbjerg Genbrugsplads er 6.000 m2 , ca. 20 containere samt faciliteter til håndtering af farligt affald. Genbrugspladsens miljøgodkendelse er fra 22. november 2010. Tilslutningstilladelsen er fra 27. september 2012.

Sunds Haveaffaldsplads

Pladsen ejes af en privat entreprenør. Genbrug og Affald har en aftale om pasning og drift af pladsen. Genbrugspladserne modtager sorteret affald til genanvendelse, forbrænding, deponering og specialbehandling. Borgerne skal selv sørge for, at affaldet sorteres korrekt i henhold til skiltning og anvisning fra personale. Genbrugspladserne er bemandet i hele åbningstiden.

Fælleskommunale selskaber

Herning Kommune er medlem af de fælleskommunale selskaber Østdeponi og Energnist.

Energnist I/S

Energnist I/S er et fælleskommunalt selskab, som ejes af 16 kommuner. Energnist I/S er dannet pr. 1. januar 2015 ved en fusion af de fælleskommunale selskaber TAS I/S og L90. Energnist I/S har til formål at sikre ejerne afsætning af forbrændingsegnet affald.

Selskabet ejer et forbrændingsanlæg i Esbjerg med en kapacitet på ca. 220.000 tons årligt samt et forbrændingsanlæg i Kolding med en kapacitet på ca. 155.000 ton.

De 16 kommuner dækker geografisk et areal på ca. 12.400 km2 , hvilket svarer til knap 29 % af Danmarks samlede areal. Befolkningen på ca. 900.000 indbyggere udgør omkring 16 % af Danmarks samlede indbyggertal.

Energnist I/S håndterer årligt ca. 430.000 ton forbrændingsegnet affald, som enten afhentes i kommunerne på dertil indrettede 14 omlastestationer fordelt i området eller efter nærmere aftale leveres direkte på forbrændingsanlæggene. Omlastestationerne ejes og drives af kommunerne, der også forestår selve omlastningen.

Energnist I/S benytter primært affaldsforbrændingsanlægget ved Esbjerg og Kolding til bortskaffelse af det forbrændingsegnede affald. Derudover leveres affald efter forudgående udbud til en 12 række andre anlæg i Danmark. På forbrændingsanlæggene udnyttes forbrændingen af affaldet til produktion af el og fjernvarme.

Østdeponi

Østdeponi er et interessentselskab, som ejes af 6 kommuner: Ikast-Brande, Herning, Billund, Hedensted, Ringkøbing-Skjern og Varde. De 6 kommuner dækker geografisk et areal på ca. 7.000 km2 , med ca. 406.000 indbyggere. Indtil 16. juli 2009 fungerede Østdeponi som deponi.

Østdeponi består af en administration i Herning og et affaldsbehandlingsanlæg i Fasterholt. Selskabet, som blev stiftet i 1979, har til formål at levere miljøforsvarlige og økonomiske håndterings- og behandlingsløsninger inden for fast affald til kommunerne.

Kommunerne fastlægger selv miljøpolitikken og kan derefter benytte Østdeponi til praktiske løsninger og ydelser indenfor følgende områder:

 • Drift af omlastestation/genbrugsplads
 • Indsamling og håndtering af alle former for genanvendeligt affald
 • Udarbejdelse af oplæg til affaldsplaner
 • Alle former for indberetning af miljødata
 • Administrationsopgaver for andre affaldsselskaber

Anlæg til sortering, behandling og genanvendelse

Alle virksomheder, der indsamler, sorterer, behandler og transporterer kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, skal selv registrere sig i Miljøstyrelsens affaldsregister.

Fakta om Herning Kommune

Herning Kommunes samlede areal udgør 1.321 km2 ,hvilket gør kommunen til en af de geografisk største kommuner i Danmark. Pr. 1. januar 2014 havde Herning Kommune 86.842 indbyggere.

Indbyggere Indbyggertallet i Herning Kommune har været stigende gennem længere tid og denne udvikling forventes at fortsætte gennem hele planperioden, Denne udvikling vil have en indflydelse på mængden af affald og de fremtidige affaldsløsninger.

Se alle tal for Herning Kommune på Danmarks statistik

Affaldsmængder

Den samlede affaldsmængde fra husholdningerne i Herning Kommune er opgjort til 742 kg/indbygger i 2013 og 710 kg/indbygger i 2014.


Affald fra private

Husholdningsaffald er affald, som er frembragt af husholdninger, herunder dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord fra husholdninger.

Husholdningsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt. Husholdningsaffald omfatter også affald fra sommerhuse, kolonihaver samt ejendomme og institutioner, hvor der frembringes affald, der ikke er omfattet af definitionen på erhvervsaffald.

Storskrald er ikke nærmere defineret i affaldsbekendtgørelsen, men omfatter typisk større kasserede brugsgenstande (møbler, barnevogne, hårde hvidevarer, tæpper m.v.), der ikke kan lægges i de almindelige beholdere, der tømmes på adresserne.

Alle husholdninger er omfattet af de kommunale affaldsordninger, jf. tabel 6. Ordningerne er fastlagt i Regulativ for affald fra husholdninger i Herning Kommune.

Dagrenovationsordningen

Brændbart affald / restaffald

Husstande skal have en affaldsbeholder på 240 liter. Beholderen bliver tømt hver 14. dag. Det er muligt at tilmelde sig en skelordning og opnå en årlig rabat. 15

Etageejendomme har beholdere på enten 400 liter eller 600 liter. Beholderne bliver tømt hver uge. Der er også mulighed for at etablere nedgravede affaldsbeholdere efter særlige retningslinjer.

Sommerhuse skal have en affaldsbeholder på 240 liter. Beholderen bliver tømt hver 14. dag i perioden fra sommertid start til sommertid slut. Har husholdningen brug for at aflevere mere affald end beholderen rummer, kan man købe et sækkemærke på en af genbrugspladserne, bestille en ekstra tømning eller en større beholder.

Aviser og blade

Husholdningerne afleverer aviser, ugeblade, reklamer og diverse andet papir i beholdere ved boligen.

Husstande  kan vælge mellem en beholder på 240 liter eller 400 liter. Beholderen bliver tømt hver 8. uge. Det er muligt at tilmelde sig en skelordning og opnå en årlig rabat.

Etageejendomme  kan vælge mellem beholdere på 400 liter eller 600 liter. Beholderne bliver tømt hver 4.uge. Der er også mulighed for at etablere nedgravede affaldsbeholdere efter særlige retningslinjer.

Sommerhuse kan vælge mellem en beholder på 240 liter og 400 liter. Beholderen bliver tømt hver 8. uge i perioden fra sommertid start til sommertid slut. Har husholdningen brug for at aflevere mere affald end beholderen rummer, kan man bestille en ekstra tømning, eller der kan købes et sækkemærke til en ekstra sæk.

Problemaffalds-kasse

Husstande og sommerhuse har en kasse ved boligen til opsamling af problemaffald. Etageejendomme har enten adgang til kasser ved ejendommens affaldsstationer eller benytter en fællesordning ("viceværtordning") til problemaffaldet.

Problemaffalds-kassen skal benyttes til aflevering af farligt affald bl.a. malingsrester, kemikalier og batterier. Kassen kan desuden bruges til småt elektronik. Fyldte kasser ombyttes med tomme sammen med tømning af affaldsbeholdere eller afhentning af storskrald. Desuden kan kassen ombyttes på genbrugspladserne.

Storskraldsordningen

Private kan bestille afhentning af storskrald ved boligen fire gange årligt. Storskraldet bliver hentet inden for 14 dage. Mange etageejendomme har benyttet muligheden for at aftale fælles storskraldsordning, der erstatter den enkelte husstands bestillinger. Kassen til problemaffald kan også afhentes sammen med andet storskrald.

Glascontainere

Private kan aflevere glasemballage i de containere, der er placeret i boligområderne. Glascontainerne er placeret så tæt, at borgerne så vidt muligt kan nå dem indenfor gåafstand fra boligen. Papcontainere Private kan aflevere sammenklappet papemballage i de containere, der er placeret centralt i kommunen.

Genbrugspladser

Både private og erhverv har adgang til alle genbrugspladser i kommunen. Der er i alt otte genbrugspladser, hvor af 2 genbrugspladser har færre affaldsfraktioner end de andre.

Ud over de otte genbrugspladser er der 1 haveaffaldsplads i Sunds Yderligere har Stakroge Borgerforening og Haderup Frivillige Spejderforening en aftale om drift af en lokal genbrugsplads. Pladserne er til sorteret affald, og der modtages ikke forbrændingsegnet dagrenovation.

Øvrige ordninger

Hjemmekompostering af madaffald. Man kan vælge at hjemmekompostere husstandens madaffald. Herning Kommune giver ikke tilskud til kompostbeholdere.

Apotekerordning for medicinrester og kanyler. Private kan aflevere medicinrester, tom medicinemballage og kanyler til apoteker i kommunen.

Tøjcontainere og genbrugsbutikker. Herning Kommune samarbejder med frivillige organisationer og foreninger, der indsamler, formidler og sælger tøj, indbo m.v. til genbrug og genanvendelse. Overskydende materialer fra organisationernes indsamlinger og butikker kan bl.a. afleveres til genbrugspladserne uden betaling.

Status affald fra private

Dagrenovation samt papir- og emballageaffald

I en ny beregningsmodel for genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald anvendes følgende:

Genanvendelige affaldsfraktioner

Organisk affald, papir, pap, glas, plast, metal og træ (byggeaffald, elektronik, batterier, jord og haveaffald indgår ikke som genanvendelige materialer).

Den totale mængde husholdningsaffald: Brændbart dagrenovation + brændbart storskrald + genanvendelige fraktioner.

Mindst 50 % af den samlede mængde af genanvendelige fraktioner skal genanvendes i 2022. Genanvendelsesprocenten beregnes på basis af de genanvendelige affaldsfraktioner set i forhold til den totale mængde husholdningsaffald.

Elektronikaffald

Elektronikaffald er underlagt en producentordning5 . De kommunale genbrugspladser indgår i ordningen som indsamlingssteder. Borgere og erhverv med adgang kan aflevere småt elektronik på genbrugspladsen. Borgere kan også aflevere småt elektronik i problemaffalds-kassen.

Haveaffald

Private og erhverv kan aflevere haveaffald på genbrugspladsen. Haveaffaldet behandles på Østdeponi, hvor det efter nedknusning lægges i en kontrolleret kompostmile. Ved slutsortering af den enkelte kompostmile produceres landbrugs- eller have-/park kompost samt biobrændsel.

Totalt set produceres der ca. 15% biobrændsel af den indkomne mængde have-/park affald. Biobrændslet afsættes til kraftværker, som udnytter materialet termisk. Der deponeres 0% i forbindelse med nuværende behandlingsproces.

Der afleveres i øjeblikket ikke noget haveaffald til bioforgasning. Udfordringen med at udnytte den bløde del af have-/park affaldet til bioforgasning er, at materialet har et for højt indhold af jord. Biogasanlæggene vil kun modtage den bløde del af have/park affaldet, hvis den har et minimum indhold af jord.

Østdeponi planlægger i samarbejde med en privat virksomhed og et universitet at udføre en forsøgsrække, hvor bl.a. en af målsætningerne er, at kunne adskille blade-/græs- fra jordfraktionen, således, at denne bløde del kan anvendes i biogasanlæg. Forsøgene gennemføres i første halvår af 2015.

Batterier

Batterier er underlagt en producentordning6 . De kommunale genbrugspladser indgår i ordningen som indsamlingssteder. Private og erhverv kan aflevere batterier direkte på genbrugspladsen, til storskraldsordning ved boligselskaberne eller i problemaffalds-kassen.

Bygge- og anlægsaffald

Byggeaffald kan afleveres af private og erhverv, på genbrugspladsen. De enkelte læs, der afleveres, ligger under 1 ton byggeaffald. Beton og tegl fra genbrugspladserne og kommunens egne bygninger nedknuses på Nederkærgård og anvendes/sælges til nyttiggørelse.

Hvis en nedrivning eller renovering vedrører mere end 10m2 af en bygning, eller hvis arbejdet medfører mere end 1 ton affald, skal bygherren udføre en screening for PCB, asbest og tungmetaller, hvis bygningen er fra perioden 1950-1977.

Hvis screeningen viser, at der er problematiske stoffer i bygningen, skal der laves en kortlægning og efterfølgende en analysering af mængden af de problematiske stoffer.

Byggeaffaldet skal anmeldes til kommunen og anvises i dag i henhold til København Kommunes vejledende grænseværdier.

Reduktion af småt brændbart

I Herning Kommune er der gjort en ekstra indsats for at reducere mængden af småt brændbart som afleveres på genbrugspladsen af private og erhverv. I 2012 blev der gennemført en omfattende kampagne for at få en bedre sortering af småt brændbart. Kampagnen betød en væsentlig reduktion af småt brændbart. Fra 2011 til 2012 faldt mængden af småt brændbart på genbrugspladserne med 283 tons.

Plast

Private og erhverv kan aflevere plast på genbrugspladsen. I forbindelse med kampagnen (sorter småt brændbart) i 2012, blev der indsamlet en blandet plastfraktion. Det har dog senere vist sig, at der ikke var afsætningsmulighed for fraktionen. Plast indsamles fra 2014 i stedet som plastfolie og hård plast.

Det beregnede materialepotentiale for den totale mængde plast i husholdningsaffaldet i Herning Kommune er 1.603 tons. I 2014 blev der indsamlet 330 tons blandet plast, hvilket svarer til ca. 20% af potentialet.

Jern og metal

Jern og metal kan afleveres af private og erhverv på genbrugspladsen. Det beregnede materialepotentiale for den totale mængde jern i husholdningsaffaldet i Herning Kommune er 2.298 ton. I 2014 blev der indsamlet 1.346 ton jern og metal, hvilket svarer til ca. 58% af potentialet.

 


Det genanvendelige erhvervsaffald er med affaldsreformen i 2010 blevet liberaliseret. Kommunerne skal derfor ikke planlægge eller etablere ordninger for det genanvendelige erhvervsaffald.

Genbrugspladserne skal kunne benyttes af erhverv efter særlige regler, og kommunens tilsyn med virksomhederne skal indeholde en dialog og kontrol med affaldet.

Affaldsordninger

Erhverv er omfattet af lovpligtige krav om udsortering af en række affaldsfraktioner. Regulativ for affald fra erhverv i Herning Kommune fastlægger kravene til sortering, indsamling og behandling af affaldet, jvf. Tabel 14.

Alle ordninger er anvisningsordninger. Regulativet giver erhverv, dvs. virksomheder og institutioner, frit valg mellem miljøgodkendte anlæg til behandling af farligt affald og genanvendeligt affald. Dagrenovationslignende affald og forbrændingsegnet erhvervsaffald anvises via kommunens omlastestation til L90.

Deponeringsegnet affald anvises via Østdeponi. Erhverv kan mod betaling pr. besøg, aflevere til de kommunale genbrugspladser, hvor pladsernes krav til sortering skal følges.


Information omkring affaldsordningerne foregår løbende og efter behov. Fra 2012 er der udviklet et nyt design/brand for Genbrug og Affald, som gør information fra Genbrug og Affald letgenkendeligt.

Der har været følgende nye tiltag:

 • Husstandsinformation Skelordning
 • Hjemmeside Nyt design af hjemmesiden Selvbetjeningsmuligheder: Bestilling og afmelding af beholdere Bestilling af afhentning af storskrald Egne tømningsdage for beholdere Tilmelding og adgang til genbrugspladsen Ansøgning om fritagelse for erhvervsgebyr
 • SMS/ e-mail Besked dagen før tømning af beholdere Besked dagen før afhentning af storskrald
 • Renovationsbiler "Tæpper" i nyt design med vekslende information "Hængere" direkte på beholderen med besked til borgeren
 • Genbrugspladserne Åbent hus arrangementer/nye genbrugspladser Fokusuger/ekstra bemanding ved udvalgte containere Kampagne/småt brændbart skal sorteres Kampagne/klare sække på genbrugspladserne Nyt skiltedesign + sorteringsvejledning Sorteringsmærkater Brugerundersøgelse
 • Glascontainere Nyt skiltedesign
 • Papcontainere Nyt skiltedesign
 • Nedgravede affaldscontainere Nyt skiltedesign
 • Skoletjeneste Undervisning af skoleklasser Besøg af skoleklasser på genbrugspladsen Klistermærker og batches til børn Skolekuvert/ informationsmateriale til forældre 
 • Andre aktiviteter Grøn inspirationsdag Grøn Herning uge "Hold Danmark rent"

Borgerrettede aktiviteter

Hvert år deltager eller planlægger Genbrug og Affald en række aktiviteter, som inddrager borgerne.

Skoletjeneste

Flere skoleklasser vælger at tage en tur på genbrugspladsen for at høre om affaldssortering. Under Genbrug og Affald på kommunens hjemmeside er det nu muligt at finde inspiration til undervisningsmateriale om affald.

Grøn inspirationsdag

Hvert forår bliver børn fra dagplejen og børneinstitutioner inviteret til grøn inspirationsdag på landsskuepladsen. Genbrug og Affald deltager hvert år med en stand, hvor der f.eks. laves sorteringsleg og legetøj ud af affald.

Åbent hus arrangementer på genbrugspladserne

(Bl.a. Grøn Herning Uge) Borgerne har mulighed for at få en rundvisning og få udleveret materiale omkring sortering.

Papirpiloterne

I projektet deltager et antal borgere, som skal prøve at sortere rent papir fra i husholdningen. Borgerne har fået udleveret en beholder til rent papir, som tidligere ville være smidt ud sammen med restaffaldet. Projektet følges løbende for at indhente borgernes erfaring.


I dag bliver der genanvendt 34% af husholdningsaffaldet. For at leve op til regeringens mål om 50% genanvendelse i 2022, er det nødvendigt med en øget indsats for at få genanvendt mere af husholdningsaffaldet.

I 2014 blev der afleveret 993 tons elektronikaffald fra private og erhverv på genbrugspladserne. Det er regeringens mål, at 75% af den gennemsnitlige, markedsførte elektronikmængde til husholdninger, skal opnås fra 2018. Den indsamlede mængde følges med henblik på at opnå det ønskede mål.

I 2014 er der afleveret 10.665 ton haveaffald fra private og erhverv på genbrugspladserne. Haveaffaldet behandles på Østdeponi, hvor 15% af haveaffaldet energiudnyttes til biobrændsel. Der er 26 ikke udsorteret haveaffald til bioforgasning. Der er derfor brug for at ændre på behandlingen, hvis regeringens mål om 25% til energiudnyttelse, skal nås til 2018.

I 2014 er der afleveret i alt 26 tons batterier fra private og erhverv på genbrugspladsen, samt fra private via problemaffalds-kassen. Den indsamlede mængde følges med henblik på at opnå det ønskede mål.

Der er i 2014 knust 12.058 tons bygge- og anlægsaffald fra private og erhverv på genbrugspladsen. Alt afsættes til nyttiggørelse, bl.a. vejmateriale. Regeringens mål på 70% til nyttiggørelse er derfor opfyldt. Men bygge- og anlægsaffald har i øjeblikket stor bevågenhed, da der kan stilles spørgsmålstegn ved affaldets forureningsgrad. Der er behov for en klar procedure for nedrivning af bygninger i kommunen.

Kapacitet til forbrænding og deponi

Forbrænding Herning Kommune forventer at have den nødvendige forbrændingskapacitet til rådighed i planperioden. Via kommunens medlemskab af Energnist sikres kapacitet, dels på selskabets egne anlæg, dels gennem Energnist-aftaler med andre affaldsforbrændingsanlæg.

Deponering

Gennem medlemskabet af affaldsselskabet Østdeponi, sikrer Herning Kommune tilstrækkelig deponeringskapacitet.


Den samlede mængde husholdningsaffald forventes kun at stige svagt i perioden helt frem til 2024.

I 2018 er det forudsat, at der indføres en ny 240 l beholder til det tørre emballageaffald. I 2022 forudsættes, at der indføres en ny 240 l beholder til det våde affald (restaffald og organisk affald).

I hele perioden frem til 2022/2024 forventes det, at mængderne til deponering vil stige, grundet øget deponering af asbestholdigt affald og forurenet byggeaffald.

Import og eksport af affald

Import og eksport af affald skal foregå i henhold til forordningen og bekendtgørelsen. Hvis der er tale om grønlistet affald, modtager Herning Kommune en forespørgsel.

Import/eksport af affald, som er grønlistet, forekommer, hvis der afsættes affaldsfraktioner til nyttiggørelse via private modtageanlæg, der efter forbehandling sender det til slutgenanvendelse i udlandet. F.eks. sendes jern og metal samt papir og pap til genanvendelse på forskellige smelteværker og papirfabrikker i udlandet.

Visse behandlingsmuligheder findes kun i udlandet, hvorfor eksport af affald er en naturlig og nødvendig del af et udbygget affaldshåndteringssystem. Formularer, lovgrundlag og vejledninger kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside www.msk.dk.


Økonomi Den kommunale affaldshåndtering gennemføres inden for de godkendte budgetter.

Renovationsgebyret for private husstande og erhvervsvirksomheder opkræves efter reglerne i gældende affaldsbekendtgørelse. Det forventes, at gebyrniveauet i perioden 2015 - 2018 kan fastholdes på 2014- niveau, dog med forbehold for almindelig pristalsregulering, lovændringer, nye eller forhøjede nationale afgifter og gebyrer og væsentlige stigninger i affaldsmængderne.

Gebyret for perioden 2019 - 2024 kan komme under pres, da der endnu ikke er valgt, hvilken teknologisk løsning, der skal anvendes til udsortering af den organiske del ved husholdningerne.

Gebyr for private husstande

Gebyret er opdelt i et gebyr for:

 • Forbrugsgebyr, der afhænger af valgt beholdertype og indsamlingshyppighed for brændbart affald og papir
 • Øvrige ordninger
 • Fællesudgifter
 • Rabat, hvis husstanden har valgt en skelordning

Gebyret for øvrige ordninger dækker omkostninger til genbrugspladser, storskraldsordning, kuber til flasker og pap, kassen til farligt affald samt administration og information. Fællesudgifter dækker omkostninger til regulativarbejde og affaldsplan. Gebyret for øvrige ordninger og fællesudgifter opkræves pr. boligenhed.

Gebyr for erhvervsvirksomheder

Virksomhedernes gebyr for kommunal planlægning og administration af affald fra erhverv, fastsættes årligt ud fra foregående regnskabsår. Virksomhederne skal tilmelde sig genbrugspladserne, og registrere hvert besøg via SMS. Besøgene kan enten betales direkte via dankort eller ved en årlig opkrævning.

Anlægsinvesteringer

Godkendte anlægsinvesteringer i planperioden 2015-2018. Anlægsprojekterne vil enkeltvis blive forelagt de politiske udvalg, med mere detaljerede økonomiske overslag.

Affaldshåndteringsplanen finansieres, ud over de i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb, af den eksisterende driftsramme. Mellemregning Udviklingen af renovationsområdets mellemregning med kommunen, forventes i perioden 2015- 2018 at forløbe.

 


Kontaktinfo

Genbrug og Affald

Tlf.: 96288080
Send e-mail

Åbningstid / telefontid:
Mandag-torsdag: 8.30-14.00
Fredag: 8.30-12.00

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail