Nedgravede affaldscontainere

Vejledning om etablering af nedgravede affaldscontainere, gældende fra 1. januar 2021.

I denne vejledning finder du oplysninger om, hvilke muligheder og gældende krav der er, ved etablering af nedgravede containere. De opdeles i Restaffald, Glas, madaffald, metal/plast/ mad og drikkekartoner (herefter MPK) og papir/småt pap.

Herning Kommunes Genbrug og Affald skal altid konsulteres i forbindelse med placering af nedgravede containere - uanset hvilken type det drejer sig om.

OBS! Herning Kommune tømmer ikke nedgravede containere, der ikke lever op til kravene i denne vejledning.

Har en ejendom flere ejere eller ønsker flere ejendomme at etablere en fælles affaldsløsning. Kontakt Genbrug og Affald for at få oprettet en såkaldt moderejendom, der hvor beholderne ønskes placeret.

Der fremsendes en liste med alle ejendomsnumre, samt den andel hver ejendom skal betale af fællesløsningen. Opkrævningen stiles
4 fremover til de respektive ejendomme via ejendomsskattebilletten.

Vær obs på:

 • at der skal være 'perkolatopsamler' under nedgravede containere til Madaffald.
 • at der altid skal etableres mindst én nedgravet container til hver type affald - altså mindst 4 affalds-typer pr. sted.
 • Hvis mængderne af de forskellige fraktioner er for lille til en nedgravet affaldsløsning, kan store affaldsbeholdere på hjul i stedet tilbydes.

Ansøgeren afholder alle udgifter til indkøb og etablering af nedgravede containere til Restaffald, Madaffald, MP-fraktion og Papir/Pap.

Prisen på nedgravede containerne afhænger af den selvvalgte leverandør/kvalitet.
Påregn desuden udgifter til entreprenørarbejde / etableringen.

Det er vigtigt at nedgravede containers størrelse passer til behovet.
Som udgangspunkt skal man beregne omkring 80 liter Restaffald pr. husstand om ugen. Genbrug og Affald hjælper gerne med at beregne behovet for kapacitet.
Nedgravede containere fås i størrelser fra ca. 1-5 m3, og Restaffaldet tømmes enten hver uge eller hver 14. dag.

Se de aktuelle takster for tømning og bortskaffelse på affald.herning.dk.

Ved affald fra erhverv skal virksomheden selv etablere og finansiere indsamlingsordninger af genanvendeligt materiale.


Det er vigtigt at de nedgravede containere har den størrelse, der er behov for.

Genbrug og Affald hjælper gerne med at beregne kapacitetsbehovet.

Nedgravede containere kan fås i størrelsen ca. 1- 5 m3.


Krav til placering m.m.

Genbrug og Affald planlægger, og foretager den fornødne tømning, såfremt nedenstående betingelser er opfyldt:
 • Der skal være plads til, at renovationsbilens kran kan svinge løftearmen ind over containerne.
 • Nedgravede containerne skal stå som stationer - det vil sige, at der skal være mindst en nedgravet container til henholdsvis Restaffald, MP-fraktion, Papir/Pap og Madaffald.
 • Der må ikke være genstande, bygninger eller beplantning henover nedgravede containeren.
 • Der skal være frit luftrum over de nedgravede containere, da renovationsbilens højde er typisk 4 meter og kranens løftehøjde er ca. 5 meter - dertil kommer højden på indsatsen (posen/kassen), der skal tømmes.
 • Der skal være mindst 0,8 meter fri passage omkring hver enkelt nedgravet container.
 • Lygtepæle eller andre master må ikke være placeret, så de forhindrer kranen i at svinge ind over nedgravede containerne.
 • Der er frit valg af producent af nedgravede containere, forudsat at der kan tømmes ved hjælp af et såkaldt 'ét-krogssystem'.
 • Køreveje og 'standpladser' skal være anlagt, så nedgravede containere kan tømmes af en lastbil med kran. Det betyder bl.a. at kørevejen skal være mindst 3,6 meter bred samt funderet til tung trafik - dvs. til køretøjer med et akseltryk på 12 tons samt totalvægt på 32 tons.
 • Hvis der tale om vendeplads, skal der være tilstrækkelig plads til, at et køretøj på ca.10 meter kan vende.
 • Bygningsreglementets bestemmelser om adgangs- og tilkørselsarealer med henvisning til DS-publikationerne 105 "Udearealer for alle" og "Tilgængelighed for alle" DS 3026 skal være tilgodeset.
 • Al vedligeholdelse, oprydning og rengøring af den enkelte nedgravede containerstation samt arealet omkring den påhviler ansøger/ejer.
 • Reglerne i Herning Kommunes "Regulativ for husholdningsaffald" skal overholdes.
 • Senest 2 uger inden nedgravede containere tages i brug, skal de tilmeldes tømnings-ordningen. Dette gøres enten på e-mail til affald@herning.dk eller på tlf. 96288080.

 • Er der forhindringer under jordoverfladen såsom kabler eller rør? Tjek f.eks. i Ledningsregisteret ler.dk.
 • Hvis den ønskede placering af nedgravede containere er tættere end 2,5 meter fra bygninger, skal placeringen vurderes af Beredskabet Herning. Dette sker med henblik på minimering af risikoen for brandspredning fra containerne til bygninger. Forslag om placering sendes til http://brmv.dk/kontakt-os/

 • Nedgravede containere på offentlige arealer eller indenfor Herning bymidte skal opfylde nogle designkrav, der kan fås ved henvendelse til kommunen.
 • Afstand til vejkryds er som minimum 10 meter.
 • Det er Herning Kommunes generelle holdning, at etableringen af nedgravede containere skal ske på den enkelte grundejers egen matrikel.
 • Som udgangspunkt må affaldscontainere ikke placeres således, at det medfører, at der nedlægges parkeringspladser - særligt i områder med etageejendomme. Ved forhold, hvor det ikke er muligt at undgå, kan der gives dispensation.
 • Nedgravede containerne må ikke placeres således, at det forhindrer passage for gående, cykler m.v., og de skal placeres således, at færdselsloven kan overholdes ved tømning.
 • Nedgravede containerne må f.eks. ikke placeres, således at renovationsbilen skal holde ved et busstoppested ved tømning.
 • Nedgravede containerne må heller ikke placeres i vejsving eller lignende af hensyn til oversigtsforholdene.
 • Så vidt muligt skal nedgravede containerne placeres 2,5 meter fra kanten af kørebane.

Inden containerne tages i brug, skal de tilmeldes tømning.

Henvend dig til Genbrug og Affald senest to uger før, så er du sikker på ikke at stå med overfyldte containere.


Spørgsmål til nedgravede beholdere kan rettes til

Herning Kommune
Teknik & Miljø
Vej og Trafik
7400 Herning
Tlf. 8915 1900
E-mail: vejeogtrafik@herning.dk

Vil du vide mere?

Mere information om nedgravede containere fås ved henvendelse til:
Genbrug og Affald
Tlf. 9628 8080
E-mail: affald@herning.dk

Kontaktinfo

Genbrug og Affald

Tlf.: 96288080
Send e-mail

Åbningstid / telefontid:
Mandag-torsdag: 8.30-14.00
Fredag: 8.30-12.00

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail