Byggeaffald

Inden du går i gang med at rive ned eller renovere, så skal du anmelde dit byggeaffald til kommunen. Her kan du læse mere om anmeldepligt, og om hvordan du skal håndtere bygge- og anlægsaffald.

Byggeaffald skal sorteres af både private og virksomheder.

Men inden du går i gang, skal du have fundet ud af, om der er en risiko for at bygningen indeholder sundheds- og miljøskadelige stoffer. Bygningen skal screenes.

I brochuren vejledning om byggeaffald kan du finde oplysninger omkring håndtering af byggeaffald. Du kan bl.a. se hvordan du screener en bygning for farligt affald og anmelder affaldet.

Hvis der findes forurenet og farligt affald, skal du begynde med at fjerne og sortere det fra, så det kan bortskaffes til special behandling.

Derudover skal du sortere affaldet i henholdsvis

  • Affald til direkte genbrug (eks. vinduer, døre, mursten)
  • Genanvendeligt affald(eks. jern og metal, træ, uglaseret tegl, beton, stenuld, Gips og sanitet)
  • Forbrændingsegnet affald (eks. linoleumsgulv, tapet, tagpap)
  • Deponi (eks. vinylgulv, puds)

Du kan også få mere at vide ved at følge nedenstående punkter.

Du skal bruge den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø, når du skal søge om enten en byggetilladelse eller en nedrivningstilladelse.

www.bygogmiljoe.dk logger du ind med dit NemID og opretter en ansøgning på baggrund af den relevante ansøgningstype og den ejendom det vedrører.

Du har mulighed for at få et møde med en fra byggeri-teamet, inde du søger om byggetilladselse. Se mere om ansøgning og møde med Byggesagskontoret via dette link. 

 


Inden du begyner screeningen, skal du:

  • Undersøge om bygningen er fra perioden 1950-77. På wwww.ois.dk, kan du i BBR-oplysningerne finde opførelsesår og evt. renoveringsår. 
  • Undersøge om bygningen er blevet renoveret eller om der er blevet udskiftet termoruder i perioden 1950-77.

Hvis bygningen er opført, renoveret eller der er udskiftet termoruder i perioden 1950-77, skal der foretages en screening, hvis:

  • Bygningen eller den del der skal renoveres, vedrører mere end 10 m2 eller arbejdet frembringer mere end ét ton affald.

Screeningen er en visuel gennemgang af bygningen, hvor det noteres, hvilke steder der kan forekomme sundheds- og miljøskadelige stoffer. 

På side 8 og 9 i vejledningen om byggeaffald, kan du se eksempler på de skadelige stoffer og hvor der er risiko for at finde dem. 

Hvis screeningen viser, at der er risiko for PCB og andre skadelige stoffer, skal du have uddannede fagfolk til at lave en miljøkortlægning, hvor der tages prøver af materialerne. Prøverne skal efterfølgende analyseres af et akkrediteret laboratorium.


Senest 14 dage FØR du går i gang med at rive ned eller renovere, skal du anmelde de forventede affaldsmængder, forventet modtager og anvendelsen af affaldet.

Hvis du har søgt om en nedrivningstilladelse via www.bygogmiljø.dk vil du automatisk blive bedt om at udfylde et skema til anmeldelse af affaldet.

Anmeldelsen kan også ske elektronisk på www.bygningsaffald.dk.

Du kan enten selv anmelde dit byggeaffald eller få en rådgiver elle håndværker til det. 

Det er ikke nødvendigt at anmelde affaldet, hvis bygningen eller den del der skal renoveres, vedrører mindre end 10 m2 eller arbejdet frembringer mindre end ét ton affald.

Udskiftning af termoruder produceret i perioden 1950-77, skal dog altid anmeldes uanset antal og mængde.

Mindre mængder sorteret byggeaffald kan afleveres på kommunens genbrugspladser. Se vores genbrugspladser her. 

 

 


Hvis du skal i gang med en nedrivning eller en renovering, der ikke kan foregå bag lukkede døre og vinduer, skal du anmelde aktiviteten senest 14 dage FØR du går i gang. 

Det kan for eksempel være sandblæsning af facader, nedtagning/udskiftning af asbesttagplader, udskiftning af vinduer eller knusning af murbrokker. 

Du finder link til anmeldelse af Støjende og støvende aktiviteter her. 

 


Hvis screeningern og kortlægningen viser, at der er forurenet eller farligt affald i bygningen, skal du: 

  • Have en anvisning fra kommunen, inden du bortskaffer affaldet.
  • Sørge for at få uddannede fagfolk til at fjerne og håndtere affaldet. De skal foretage en miljøsanering.

Du kan se en oversigt på side 10-13 i Vejledning om byggeaffald.